Information 14. november 2023: Enke efter russisk forsker får inddraget opholdstilladelse efter 19 år i Danmark

Her kan du dele links til interessante sider eller artikler med andre brugere.

Redaktører: ZB, AUG Board

Besvar
skaanebo
Indlæg: 12137
Tilmeldt: 09.06.2007 19:00:10

Information 14. november 2023: Enke efter russisk forsker får inddraget opholdstilladelse efter 19 år i Danmark

Indlæg af skaanebo » 14.11.2023 12:50:16

Sanktionerne mod Rusland på grund af krigen i Ukraine kan ramme Larisa Okulova, sådan at hun ikke kan tage sin enkepension eller indtjening fra ejerlejligheden i Lyngby med, hvis hun bliver sendt tilbage til Rusland. (Sigrid Nygaard)
Larisa Okulova fulgte med sin mand til Danmark, hvor han i 19 år forskede i vindkraft. Efter hans død er hendes opholdstilladelse inddraget. Forskerkollega kalder det »tåbeligt« i lyset af rekrutteringsudfordringerne.

Af Ulrik Dahlin

For 19 år siden flyttede Larisa Okulova og hendes mand, Valery Okulov, til Danmark fra et forskningscenter i den russiske by Novosibirsk. Han fik en doktorgrad som 35-årig, og de blev gift i 1990. I 2004 blev Valery Okulov inviteret til at være gæsteprofessor på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med speciale i vindkraft, og Larisa Okulava og datteren Na­sta­sia fulgte med.

Som årene gik, fik Valery Okulov en solid forskningskarriere, og imens gik Larisa Okulova hjemme og passede datteren, gjorde rent og lavede mad. Med hendes egne ord var hun med til at hjælpe sin mand til at opnå hans bedste resultater.

I 2006 købte ægteparret en ejerlejlighed nær DTU, og planen var, at de skulle blive gamle sammen her i landet. Men sådan skulle det ikke gå. I foråret 2022 fik Valery Okulov konstateret kræft i bugspytkirtlen, og tre måneder efter var han død.

»Vi var sammen i 33 år. Han var alt i mit liv, og jeg har ikke været mig selv, siden han døde. Jeg har grædt og grædt i et år nu,« siger hun.

Ud over sorgen og tabet fik 62-årige Larisa Okulova snart endnu en bekymring: Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) skrev til hende anden juledag 2022 og anmodede hende om at oplyse, om der var »særlige forhold,« som styrelsen skulle tage hensyn til i vurderingen af, om hendes opholdstilladelse skulle inddrages, som der står i et af sagens akter. Hendes opholdstilladelse var nemlig afledt af Valery Okulovs opholdstilladelse. Med hans død var grundlaget for hendes opholdstilladelse ikke længere til stede.

Larisa Okulovas hænder begyndte at ryste, da hun fik brevet, fortæller hun. Og det har de gjort lige siden. En måned senere blev hun skriftligt vejledt om muligheden for at søge opholdstilladelse af ganske særlige grunde, men det fik hun ikke gjort, blandt andet fordi vejledningen fra SIRI kun var på engelsk, og det sprog taler hun ikke.

Den 20. september afgjorde styrelsen, at Larisa Okulova havde fået inddraget sin midlertidige opholdstilladelse: »Du skal derfor udrejse af Danmark og det øvrige Schengenområde senest 20. oktober 2023,« lød konklusionen i afgørelsen. Den blev sendt i både en engelsk og dansk version, som den dansktalende Larisa Okulova kunne læse.

Udrejsefristen er foreløbig blevet udsat, fordi hun via en advokat har klaget over afgørelsen.

»Jeg er meget ked af ikke at være velkommen i Danmark. Jeg føler, at det er mit hjemland. Det er her, jeg bor, og det er her, min familie er. Jeg har ikke nogen søskende, ikke nogen forældre. Skal jeg virkelig rejse væk fra min eneste familie, jeg har tilbage i hele verden?« spørger Larisa Okulova.
Mindre attraktiv for forskere

Professor Jens Nørkær Sørensen var Valery Okulovs chef og kollega på DTU. Han kalder det pludselige dødsfald for »et meget stort tab« for DTU, fordi den russiske videnskabsmand »kunne noget, ikke mange andre kan« i forhold til matematisk forståelse af de hvirvelvinde, såkaldte helix-formede hvirvler, der opstår ved vindmøller.

Professor Jens Nørkær Sørensen understreger, at udenlandske forskere har stor betydning for DTU.

»Over halvdelen af vores ansatte er udlændinge, og vores daglig­sprog er engelsk. Vi har fire divisioner, og én divisionsleder er kineser, en anden er spanier. Så sent som i forrige uge havde vi igen en diskussion af, hvad vi skulle gøre for at tiltrække de her fantastisk dygtige udenlandske forskere,« siger han.

Set i det lys forekommer det ham »tåbeligt«, hvis afdøde forskeres efterladte skal tvinges bort fra Danmark. Det vil få negativ betydning for, hvor attraktiv udenlandske forskere vil anse DTU for at være.

»Larisa har været hjemmegående husmor, mens Valery var gift med sit arbejde. Han havde altid gang i ting, og det gælder for mange forskere. Hele familien arbejdede for, at han kunne passe sin forskning. Det er en anden kultur, og det må vi da respektere,« tilføjer Jens Nørkær Sørensen.
Russiske sanktioner

Hvis det ender med, at Larisa Okulova tvinges til at rejse til Rusland, betyder det også, at hun får svært ved fortsat at få den enkepension, hun nu modtager fra pensionsforsikringen. Det samme gælder den værdi, som parrets ejerlejlighed i Lyngby udgør.

Officielt er der ifølge Finanstilsynets presseafdeling ikke »et generelt transaktionsforbud« mod Rusland i sanktionsforordningerne, og derfor er der ikke et generelt forbud mod at overføre midler – for eksempel fra salg af en lejlighed – til Rusland. Det samme gælder et enkepensionstillæg.

»Midlerne må dog ikke overføres til en sanktioneret bank eller involvere andre sanktionerede fysiske eller juridiske personer i øvrigt,« tilføjer presseafdelingen. Det er heller ikke tilladt at medbringe EU-valuta i form af fysiske sedler til brug i Rusland undtagen et mindre beløb for turister.

Så her melder problemerne sig. For det er tæt på umuligt via en dansk bankforbindelse at få overført penge til en russisk bankkonto. Dertil kommer, at internationalt udstedte kreditkort som for eksempel Visa- eller Mastercard ikke kan anvendes i Rusland.

»Det betyder, at jeg er efterladt uden mulighed for at forsørge mig selv, hvis jeg skal rejse til Rusland. Hvordan skal jeg overleve?« spørger Larisa Okulova.
Særligt belastende?

Hvorfor mener SIRI, at en udlænding trods 19 års uafbrudt ophold ikke har opnået et tilstrækkeligt grundlag for at blive i Danmark? Styrelsen skal kort fortalt vurdere, om der er grund til at antage, at en inddragelse vil virke »særligt belastende«. I den forbindelse skal tilknytningen til det danske samfund, alder og helbredstilstand, tilknytning til herboende personer og nære familiemedlemmer, tilknytningen til hjemlandet og endelig en eventuel risiko ved hjemrejse vurderes og afvejes.

Samlet set mener SIRI ikke, at særlige forhold gør sig gældende for Larisa Okulova, og derfor vil en inddragelse ikke virke særligt belastende. Styrelsen betoner, at hun ikke har haft en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet, at hendes datter nu er 31 år gammel, og at hun ikke har særlige helbredsforhold, der taler imod en inddragelse.

Det langvarige ophold i Danmark er indgået i styrelsens vurdering, skriver SIRI og tilføjer: »Et længerevarende ophold i Danmark kan dog ikke i sig selv begrunde, at vi undlader at inddrage din opholdstilladelse.«

Men den måde at stille regnestykket op er ikke i orden, mener advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja, der på vegne af Larisa Okulova har klaget til Udlændingenævnet over afgørelsen.

»For det første har SIRI tillagt det afgørende vægt, at min klient ikke har været i længerevarende beskæftigelse, og styrelsen ses herved at fokusere blindt på, om hun er integreret i en beskæftigelsesmæssig sammenhæng. Det er ikke i overensstemmelse med udlændingelovens krav om vægtning af en lang række momenter, når en mulig inddragelse skal vurderes,« siger han og peger i stedet på, at hendes ophold i Danmark har varet så længe, at det skal tillægges selvstændig betydning, når det skal vurderes, om der kan ske inddragelse af opholdstilladelsen.

Han er ikke i tvivl om, at Larisa Okulovas »særdeles langvarige ophold« sammenholdt med hendes gode integration, herunder hendes dansksprogkundskaber, må betyde, at hun har »en stærk tilknytning til Danmark«, og at en inddragelse »virker særligt belastende«. Han henviser til, at hendes eneste nære familie er datteren, der bor i Danmark, og at Valery Okulov er begravet på Mariebjerg Kirkegård i Gentofte.
Ukrainsk forbindelse

Eddie Omar Rosenberg Khawaja peger endelig på, at der i udlændingelovens paragraffer om normal familiesammenføring tages et særligt hensyn i sager om dødsfald, da den familiesammenførte ikke selv har nogen skyld i bortfaldet af opholdsgrundlaget, ligesom bortfaldet af opholdsgrundlaget typisk er uventet.

»Selv om familiesammenføringsreglernes bevarelsesadgang ikke kan anvendes direkte, må de bagvedliggende hensyn i et vist omfang kunne bruges analogt,« siger Eddie Omar Rosenberg Khawaja.

I svaret til SIRI forud for afgørelsen anførte Larisa Okulova, at hun ikke længere følte nogen tilknytning til Rusland.

»Min datter er gift med en ukrainer, så min svigersøn og hans forældre er ukrainere. Jeg er dybt bekymret for situationen,« som hun udtrykker det.

I afgørelsen har SIRI ikke tillagt Larisa Okulovas bekymringer i forhold til krigen mellem Rusland og Ukraine nogen betydning: »Vi skal i øvrigt bemærke, at politiske og socioøkonomiske forhold i hjemlandet ikke i sig selv kan føre til, at en inddragelse vil virke særligt belastende.«
Ikke proportionalt

Juraprofessor Jens Vedsted-Hansen, der har årelang erfaring i udlændingeret, mener ligeledes, at »proportionaliteten af SIRI’s inddragelse af kvindens opholdstilladelse må siges at være det springende punkt«.

Han har læst SIRI’s afgørelse om Larisa Okulova, men finder ikke, at styrelsen har foretaget en tilstrækkelig vurdering af de elementer i sagen, der må stå centralt i en sådan proportionalitetsvurdering.

»SIRI’s afgørelse er – bortset fra sproglig ubehjælpsomhed og bureaukratisk ufølsomhed – kendetegnet ved, at der anlægges en ’atomiseret’ tilgang til den russiske kvindes situation. Sådan som begrundelsen er formuleret, er den båret af, at ingen af de forskellige elementer i sagen ’i sig selv’ kan føre til, at inddragelse af opholdstilladelsen undlades efter udlændingelovens paragraf 26,« skriver han i en mail, der fortsætter:

»Det viser, at SIRI reelt ikke har foretaget nogen samlet vurdering af de konkrete omstændigheder i sagen og betydningen af disse tilknytningsfaktorer, særligt kvindens ganske stærke tilknytning til Danmark – og til den herboende datter – samt årsagen til, at hendes opholdsgrundlag er ophørt, altså mandens død.«

Ifølge Jens Vedsted-Hansen er der heller ingen egentlig stillingtagen til kvindens manglende tilknytning til Rusland, bortset fra den rutinemæssige afvisning af politiske og socioøkonomiske forhold i hjemlandet.

»Jeg vil derfor mene, at afgørelsen lider af væsentlige forvaltningsretlige mangler, og den er formentlig uforenelig med sædvanlig praksis efter udlændingelovens paragraf 26 og med den anvendelse af bestemmelsen, der er forudsat i lovforarbejderne,«siger han.
SIRI afviser kritik

Kontorchef i Forlængelse og Erhverv i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), Mohamed Lakhsassi, afviser kritikken.

»Vi har i forbindelse med afgørelsen om at inddrage Larisa Okulovas opholdstilladelse foretaget en konkret og samlet vurdering af, om der er helt særlige personlige forhold, der betyder, at opholdstilladelsen alligevel ikke skal inddrages. Da Larisa Okulovas tilladelse er givet på baggrund af ægtefællens opholdstilladelse, er grundlaget for hendes tilladelse ikke længere til stede,« skriver han i en mail.

Kontorchefen henviser desuden til, at styrelsen har vejledt Larisa Okulova, inden den traf afgørelsen om inddragelse af hendes opholdstilladelse.

»Vi har i den forbindelse vejledt hende om muligheden for at søge om opholdstilladelse hos Udlændingestyrelsen på baggrund af ganske særlige grunde og opfordret hende til at læse om mulighederne for at søge om ophold på et andet grundlag på vores hjemmeside,« skriver han om den vejledning, der blev sendt på engelsk.

Ifølge styrelsen er det normal fremgangsmåde, at vejledninger kun sendes på engelsk, hvorimod en afgørelse altid vil blive sendt både på engelsk og dansk.

Det har ikke været muligt inden avisens deadline at få en kommentar fra udlændinge- og integra­tionsminister Kaare Dybvad Bek (S).

Besvar