Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1958

Her kan du skrive om/søge information om alt mellem himmel og jord, som ikke er dækket af de andre fora her på siden.

Redaktører: ZB, AUG Board

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1958

Indlæg af Kim P. Nyberg » 27.02.2024 12:27:37

Kapitel 7

Finansielle bestemmelser


Anvendelse af artikel 23 i forordningen

Artikel 73

1. For så vidt angår naturalydelser, der er udredt i henhold til bestemmelserne i forordningens artikel 17, stk. 3, artikel 19, stk. 1, 2 og 7, og artikel 22, stk. 6, sidste punktum, refunderer de kompetente institutioner de faktiske udgifter til de nævnte ydelser, således som de fremgår af institutionernes regnskaber, til de institutioner, der har udredt de nævnte ydelser.

2. Hvis udgifterne til de i stk. 1 omhandlede ydelser ikke fremgår af institutionens regnskaber, og der ikke er indgået en aftale i overensstemmelse med stk. 4, fastsættes disse udgifter i form af faste beløb. I de tilfælde, hvor der anvendes faste beløb, fastsættes de dels på grundlag af antallet af lægehandlinger, sygdomstilfælde, barselstilfælde, uarbejdsdygtigheds- eller indlæggelsesdage eller enhver anden passende enhed, dels på grundlag af de gennemsnitlige omkostninger udledt af de foreliggende data. Den Administrative Kommission vurderer grundlaget for beregningen af de faste beløb og fastsætter beløbene.

3. Med henblik på refusion kan der ikke tages hensyn til satser, der er højere end dem, der gælder for naturalydelser til arbejdstagere, som er omfattet af den lovgivning, der anvendes af den institution, som har udredt de i stk. 1 omhandlede ydelser.

4. De kompetente myndigheder i to eller flere medlemsstater kan ved fælles overenskomst fastsætte andre metoder til vurdering af de beløb, der skal refunderes, og disse er underlagt Den Administrative Kommissions skøn.

5. Bestemmelserne i denne artikel finder tilsvarende anvendelse på de refusioner, der er omhandlet i artikel 17, stk. 6, og artikel 20, stk. 4, andet punktum, i denne gennemførelsesforordning.

Artikel 74

1. Med henblik på anvendelsen af forordningens artikel 23, stk. 3, vurderes udgifter til naturalydelser til familiemedlemmer som omhandlet i forordningens artikel 20, stk. 1, på grundlag af en fast sats for hvert kalenderår.

2. Det faste beløb fremkommer ved at multiplicere de gennemsnitlige årlige udgifter pr. familie med det gennemsnitlige årlige antal berettigede familier; beregningselementerne fastsættes som følger:

a) de gennemsnitlige årlige udgifter pr. familie fastsættes for hver medlemsstat ved at dividere de årlige udgifter til de samlede naturalydelser, som institutionerne i det pågældende land udbetaler til alle familiemedlemmer til forsikrede personer, der er omfattet af dette lands lovgivning, med det gennemsnitlige årlige antal forsikrede personer, der er omfattet af denne lovgivning, og som har familiemedlemmer;

b) det gennemsnitlige årlige antal familier, der skal tages i betragtning, er i tilfælde af forbindelser mellem to medlemsstater lig med det gennemsnitlige årlige antal arbejdstagere, der er forsikret ved institutionerne i en medlemsstat, og hvis familiemedlemmer har ret til naturalydelser fra institutionerne i den anden stat.

3. Antallet af familier, der skal tages i betragtning i henhold til bestemmelserne i stk. 1, fastsættes på grundlag af oplysningerne i en fortegnelse, der med henblik herpå føres dels af den kompetente institution eller af ethvert andet organ, der er udpeget af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat, dels af bopælsstedets institution, idet der tages hensyn til de perioder, i hvilke de pågældende personer kan gøre krav på ydelser i henhold til forordningens artikel 20, stk. 1. Fortegnelsen udarbejdes på grundlag af opgørelser, som bopælsstedets institution i princippet indsender månedligt til den kompetente institution, som forelægger eventuelle bemærkninger for det i artikel 78, stk. 4, i denne gennemførelsesforordning omhandlede revisionsudvalg.

4. Den Administrative Kommission fastsætter metoderne og procedurerne for fastlæggelse af elementerne i den beregning, der er omhandlet i stk. 2 og 3 i denne artikel.

5. De kompetente myndigheder i to eller flere medlemsstater kan efter fælles overenskomst fastsætte andre metoder til vurdering af de beløb, der skal refunderes, navnlig faste beløb baseret på de gennemsnitlige årlige udgifter pr. familiemedlem eller refusion af de faktiske udgifter, som fremgår af institutionernes regnskaber. Disse aftaler skal revideres af Den Administrative Kommission.

6. Udgifter til naturalydelser til familiemedlemmer som omhandlet i forordningens artikel 22, stk. 5, betragtes som faktiske udgifter som anført i institutionernes regnskaber eller i givet fald som faste beløb, der er fastsat på grundlag af relevante data. Bestemmelserne i artikel 73, stk. 2, 3 og 4, i denne gennemførelsesforordning finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 75

1. For så vidt angår naturalydelser, der er udredt i henhold til bestemmelserne i forordningens artikel 22, stk. 2, refunderer de kompetente institutioner beløb svarende til udgifterne i forbindelse med sådanne ydelser til de institutioner, der har udredt sådanne ydelser.

2. De nævnte udgifter opgøres på grundlag af et fast beløb for hvert kalenderår. Det faste beløb fremkommer ved at multiplicere den gennemsnitlige årlige udgift pr. pensionist med det gennemsnitlige årlige antal berettigede pensionister; beregningselementerne fastsættes således

a) de gennemsnitlige årlige udgifter pr. pensionist beregnes for hver medlemsstat ved at dividere de årlige udgifter til de samlede naturalydelser, som institutionerne i det pågældende land udbetaler til alle pensionister, der har ret til pension i henhold til landets lovgivning, og til deres familiemedlemmer, med det gennemsnitlige årlige antal pensionister;

b) det gennemsnitlige årlige antal pensionister, der skal tages i betragtning, er for så vidt angår forbindelserne mellem to medlemsstater lig med det gennemsnitlige årlige antal pensionister, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, og som er bosat på en af de to medlemsstaters område, medens den kompetente institution, som påtager sig ansvaret for naturalydelser i henhold til bestemmelserne i forordningens artikel 22, stk. 3, er beliggende i den anden stat.

3. Bestemmelserne i artikel 74, stk. 3, 4 og 5, i denne gennemførelsesforordning finder tilsvarende anvendelse.

Anvendelse af artikel 29, stk. 6, i forordningen

Artikel 76

Ved anvendelsen af artikel 29, stk. 6, i forordningen finder bestemmelserne i artikel 73 i denne gennemførelsesforordning tilsvarende anvendelse.

Fælles bestemmelser om refusioner

Artikel 77


De kompetente myndigheder i to eller flere medlemsstater kan i henhold til artikel 45, stk. 2, i forordningen aftale, at de beløb, der er omhandlet i artikel 73, 74 og 75 i denne gennemførelsesforordning, forhøjes med en bestemt procentdel for at tage hensyn til administrationsomkostninger.

Artikel 78

1. Den Administrative Kommission vedtager regnskaberne for hvert kalenderår i henhold til forretningsordenens artikel 23, artikel 29, stk. 6, og artikel 37.

2. Ved afregningen mellem medlemsstaternes institutioner kan refusionskrav vedrørende ydelser, der er udredt i løbet af et kalenderår, der ligger mere end to år forud for de pågældende krav, afvises.

3. Den Administrative Kommission kan lade foretage enhver hensigtsmæssig kontrol med henblik på at efterprøve de statistiske og regnskabsmæssige oplysninger, der ligger til grund for opstillingen af de i stk. 1 omhandlede regnskaber, og navnlig deres overensstemmelse med de i dette kapitel fastsatte regler.

4. Den Administrative Kommission træffer de i denne artikel omhandlede afgørelser på grundlag af en rapport fra et revisionsudvalg, som afgiver en begrundet udtalelse. Den Administrative Kommission fastlægger revisionsudvalgets arbejdsgange og sammensætning.

Artikel 79

1. De i forordningens artikel 23, artikel 29, stk. 6, og artikel 37 omhandlede refusioner foretages for alle de kompetente institutioner i en medlemsstat til kreditorinstitutionerne i en anden medlemsstat enten gennem Den Administrative Kommission eller gennem de organer, der er udpeget af medlemsstaternes kompetente myndigheder, når disse er blevet enige om direkte afregning i overensstemmelse med forordningens artikel 43, litra d). I sidstnævnte tilfælde underretter de organer, der har foretaget refusionerne, Den Administrative Kommission om de refunderede beløb inden for de tidsfrister og efter de procedurer, der er fastsat af Den Administrative Kommission.

2. De godtgørelser, der er omhandlet i dette kapitel, og som er fastsat på grundlag af de udgifter til ydelser, der fremgår af institutionernes regnskaber, udbetales for hvert kalenderhalvår i det følgende kalenderhalvår.

3. De godtgørelser, der er omhandlet i dette kapitel, når de fastsættes på grundlag af et fast beløb, udbetales for hvert kalenderår; i så fald udbetaler de kompetente institutioner forskud på den første dag i hvert kalenderhalvår efter de procedurer, der er fastsat af Den Administrative Kommission.

4. De kompetente myndigheder i to eller flere medlemsstater kan ved fælles overenskomst fastsætte andre frister for refusion eller andre ordninger for forskud.

5. Med henblik på modregning udtrykkes de beløb, der skal tilbagebetales, i de forskellige nationale valutaer og omregnes til den officielle vekselkurs pr. 31. december i det år, for hvilket regnskabet udarbejdes, når tilbagebetalingen sker efter faste takster. Skyldige saldi bestemmes i henhold til den vekselkurs, der anvendes til omregning.

6. Betalinger, der er foretaget i årets løb, herunder udbetalte forskud, omregnes dog til valutaen i det land, hvor den institution, der har modtaget dem, er hjemmehørende, ved hjælp af den vekselkurs, der faktisk er anvendt ved overførslen.

Artikel 80

De kompetente myndigheder træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel, navnlig bestemmelserne i artikel 74, stk. 3, og bestemmelserne om indsamling af de nødvendige statistiske og regnskabsmæssige oplysninger.

Artikel 81

1. De bestemmelser, der har samme formål som dem, der er fastsat i forordningens artikel 23, stk. 5, og i artikel 73, stk. 4, artikel 74, stk. 5, stk. 6, sidste punktum, og artikel 75, stk. 3, i denne gennemførelsesforordning, og som får virkning dagen før forordningens ikrafttræden, finder fortsat anvendelse, for så vidt de er anført i bilag 6 til denne gennemførelsesforordning.

2. Bestemmelser, der har samme formål som de i stk. 1 i denne artikel omhandlede, og som træder i kraft mellem to eller flere medlemsstater efter forordningens ikrafttræden, optages i bilag 6 til nærværende gennemførelsesforordning med forbehold af Den Administrative Kommissions samtykke.

Omkostninger til administration og lægetilsyn

Artikel 82


Udgifterne til lægeundersøgelser, observation, lægebesøg og administrative eller lægelige undersøgelser, der er nødvendige for gennemførelsen af den administrative eller lægelige undersøgelse, afholdes af den institution, der foretager undersøgelsen, på grundlag af den takst, den anvender, og refunderes af den institution, der har anmodet om undersøgelsen. De kompetente myndigheder i to eller flere medlemsstater kan dog efter fælles overenskomst fastsætte andre afregningsmetoder, navnlig fast refusion, eller give afkald på enhver refusion.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1958

Indlæg af Kim P. Nyberg » 27.02.2024 12:28:42

AFSNIT VI

FORSKELLIGE BESTEMMELSER


Artikel 83

Den dato, hvor fordringer, erklæringer eller klager indgives til en myndighed, en institution eller et organ i en anden medlemsstat, anses for at være den dato, hvor de indgives til den myndighed, den institution eller det organ, der er kompetent til at behandle dem.

Artikel 84

1. Hvis en institution i en medlemsstat har udbetalt et for stort beløb til en ydelsesmodtager, kan denne institution anmode betalingsorganet i den medlemsstat, på hvis område ydelsesmodtageren er bosat, om at fratrække det for meget udbetalte beløb fra de løbende udbetalinger, som ydelsesmodtageren har ret til. Betalingsorganet overfører det tilbageholdte beløb til den institution, der har fremsat anmodningen.

2. Hvis pensionisten har modtaget bistand fra en medlemsstat i en periode, for hvilken han har ret til pension i henhold til forordningens bestemmelser, fratrækker betalingsorganet efter anmodning fra bistandsinstitutionen og på dennes vegne pensionsbeløbene i overensstemmelse med de nationale bestemmelser op til det beløb, der er udbetalt som bistand. Hvis pensionistens familiemedlemmer har modtaget hjælp, gælder samme regel for de rettigheder, han kan gøre gældende over for dem.

Artikel 85

Bilaterale aftaler, der indgås med henblik på anvendelse af bestemmelserne i forordningens artikel 51 og 52, skal anmeldes til Den Administrative Kommission senest tre måneder efter deres ikrafttræden af de kompetente myndigheder i de medlemsstater, der har indgået sådanne aftaler. Med hensyn til meddelelsen finder artikel 5, stk. 2, sidste punktum, i denne gennemførelsesforordning tilsvarende anvendelse.

Artikel 86

De kompetente myndigheder i enhver medlemsstat meddeler inden for de frister og efter de procedurer, der er fastsat af Den Administrative Kommission, denne de udgifter, som deres respektive institutioner er ansvarlige for, og som vedrører kontantydelser, der er udbetalt til modtagere eller til personer, der er bosat eller opholder sig på en anden medlemsstats område.

Artikel 87

Forslag til revision eller ændring af forordninger om vandrende arbejdstageres sociale sikring, som i overensstemmelse med forordningens artikel 43, litra f), fremsættes af Den Administrative Kommission over for Kommissionen for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, meddeles af denne til Den Høje Myndighed for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

Artikel 88

1. Artikel 56 i forordning nr. 3 om vandrende arbejdstageres sociale sikring erstattes af følgende bestemmelser:

"Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1959; bestemmelserne i artikel 43 og 44 træder dog i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen af denne forordning".

2. Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1959. Bestemmelserne i stk. 1 ovenfor træder dog i kraft på dagen for offentliggørelsen af denne forordning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 1958

På Rådets vegne
Formanden
L. ERHARD
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1958

Indlæg af Kim P. Nyberg » 27.02.2024 12:29:47

BILAG 1

”Kompetente myndigheder" som defineret i artikel 1, litra d), i forordningen

BELGIEN

Ministeren for arbejde og social sikring, Bruxelles.

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Bonn
(Forbundsminister for arbejde og sociale anliggender).

FRANKRIG

Arbejdsminister, Paris.
Landbrugsminister, Paris.
Minister for Algeriet, Paris.

ITALIEN

Minister for arbejde og social sikring, Rom
(Minister for arbejde og social sikring, Rom).

LUXEMBOURG

Ministre du travail et de la sécurité sociale (minister for arbejde og social sikring), Luxembourg.

NEDERLANDENE

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Den Haag
(Minister for sociale anliggender og folkesundhed, Haag).
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1958

Indlæg af Kim P. Nyberg » 27.02.2024 12:32:30

BILAG 2

De "kompetente institutioner", der er udpeget i henhold til forordningens artikel 1, litra f), nr. i), eller fastlagt i henhold til forordningens artikel 1, litra f), nr. ii).

BELGIEN

I. Sygdom og moderskab (arbejdere, funktionærer, minearbejdere):

a) I henhold til artikel 18, 19 og 20 i forordningen og artikel 14 og 16-19 i denne gennemførelsesforordning:

Forsikringsselskab (gensidigt selskab eller regionalt kontor for Caisse auxiliaire d'assurance-maladie-invalidité), som arbejdstageren er tilknyttet.

b) I henhold til artikel 22 og 23 i forordningen og artikel 20, 21, 22, 24, 26, 73, 75 og 79 i denne gennemførelsesforordning:

Fonds national d'assurance-maladie-invalidité (den nationale syge- og invalideforsikringsfond), Bruxelles.

II. Invaliditet

a) Generel invaliditet (arbejdere, funktionærer, minearbejdere): Fonds national d'assurance-maladie-invalidité (den nationale syge- og invalideforsikringsfond), Bruxelles.

b) Særlig invaliditet for minearbejdere: Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (national pensionsfond for minearbejdere), Bruxelles.

II. Invaliditet:

a) Generel invaliditet (arbejdere, funktionærer, minearbejdere): Fonds national d'assurance-maladie-invalidité (national syge- og invalideforsikringsfond), Bruxelles.

b) Særlig invaliditet for minearbejdere: Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (national pensionsfond for minearbejdere), Bruxelles.

IV. Ulykker på arbejdspladsen:

Arbejdsgiveren eller forsikringsselskabet; dog for krav om en ydelse, der skal supplere en pension: Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes d'accidents du travail (Velfærdsfond for ofre for arbejdsulykker), Bruxelles.

V. Erhvervssygdomme

Fonds de prévoyance en faveur des victimes de maladies professionnelles (Velfærdsfond for ofre for erhvervssygdomme), Bruxelles.

VI. Tilskud ved dødsfald

a) Syge- og invaliditetsforsikring:

Fonds national d'assurance-maladie-invalidité (den nationale syge- og invalideforsikringsfond), Bruxelles.

eller ved anvendelse af artikel 60 i denne gennemførelsesforordning:

Forsikringsorgan (Société mutuelle eller Office régional de la caisse auxiliaire d'assurance-maladie-invalidité), som arbejdstageren er tilknyttet.

b) Alderdoms- og dødsfaldsforsikring (pensioner):

Arbejdstagere: Ministère du travail et de la prévoyance sociale (Ministeriet for arbejde og social sikring), Bruxelles.
Lønmodtagere: Caisse nationale des pensions pour employés (National pensionsfond for lønmodtagere), Bruxelles.
Minearbejdere: Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (National pensionsfond for minearbejdere), Bruxelles.

c) Ulykker på arbejdspladsen:

Arbejdsgiveren eller det subrogerede forsikringsselskab.

d) Erhvervssygdomme:

Fonds de prévoyance en faveur des victimes de maladies professionnelles (Velfærdsfond for ofre for erhvervssygdomme), Bruxelles.

VII. Arbejdsløshed

Office national du placement et du chômage (det nationale arbejdsformidlings- og arbejdsløshedskontor), Bruxelles.

VIII. Familietilskud

Kompensationsfond for familietilskud, som arbejdsgiveren er tilsluttet.

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

I. Sygeforsikring

I henhold til artikel 22, stk. 3, i forordningen:

a) den sygeforsikringsinstitution, som den pensionsberettigede person er tilsluttet;

b) "Allgemeine Ortskrankenkasse", Bad Godesberg, hvis den pensionsberettigede ikke er tilsluttet nogen sygeforsikringsinstitution.

II. Pensionsforsikring for arbejdere og funktionærer

Med forbehold af bestemmelserne i afsnit III nedenfor er følgende kompetente til at træffe afgørelse om ansøgninger om ydelser, der indgives i henhold til artikel 26-28 i forordningen, og til at tilkende sådanne ydelser:

-A-

såfremt det sidste bidrag, der er indbetalt i henhold til tysk lovgivning, er indbetalt til pensionsforsikringsordningen for arbejdere:

1. Hvis den forsikrede er bosat i Saarland:

a) "Eisenbahn-Versicherungsanstalt", Saarbrücken (jernbaneforsikringsinstitutionen, Saarbrücken), såfremt det sidste bidrag, der er indbetalt i henhold til tysk lovgivning, er indbetalt til sidstnævnte institution eller til "Bundesbahn-Versicherungsanstalt" (den føderale jernbaneforsikringsinstitution);

b) i alle andre tilfælde "Landesversicherungsanstalt Saarland", Saarbrücken, (Saarlands forsikringsinstitution, Saarbrücken).

2. Hvis den forsikrede ikke er bosiddende i Saarland:

a) "Landesversicherungsanstalt Westfalen", Munster, (den westfalske forsikringsinstitution), hvis det sidste bidrag, der blev betalt i henhold til lovgivningen i en anden medlemsstat, blev betalt til en nederlandsk pensionsforsikringsinstitution;

b) "Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz", Düsseldorf, (forsikringsinstitutionen for Rhinprovinsen), hvis det sidste bidrag, der er indbetalt i henhold til en anden medlemsstats lovgivning, er indbetalt til en belgisk pensionsforsikringsinstitution;

c) "Landesversicherungsanstalt Schwaben", Augsburg, (forsikringsinstitution for Schwaben, Augsburg), hvis det sidste bidrag, der er indbetalt i henhold til en anden medlemsstats lovgivning, er indbetalt til en italiensk pensionsforsikringsinstitution;

d) "Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz", Speyer, (forsikringsinstitutionen for delstaten Rheinland-Pfalz, Speyer), hvis det sidste bidrag, der blev indbetalt i henhold til lovgivningen i en anden medlemsstat, blev indbetalt til en fransk eller luxembourgsk pensionsforsikringsinstitution;

e) "Seekasse", Hamburg (sømændenes forsikringskasse, Hamburg), eller "Bundesbahnversicherungsanstalt" Frankfurt/Main (forbundsbanernes forsikringsanstalt, Frankfurt/Main)

afhængigt af, om det sidst indbetalte bidrag i henhold til tysk lovgivning blev indbetalt til en af disse institutioner, uanset hvilken anden medlemsstat, hvis lovgivning lå til grund for beregningen af de sidst indbetalte pensionsforsikringsbidrag.

-B-

hvis det sidste bidrag, der blev betalt i henhold til tysk lovgivning, var til arbejdstagernes pensionsforsikringsordning:

1. Hvis den forsikrede er bosat i Saarland:
"Landesversicherungsanstalt", Saarbrucken
(Saarlands forsikringsinstitution, Saarbrücken);

2. Hvis den forsikrede ikke er bosiddende i Saarland:
"Bundesversicherungsanstalt für Angestellte", Berlin,
(den føderale forsikringsinstitution for ansatte).

III. Pensionsforsikring for minearbejdere

Hvis den forsikrede senest har betalt bidrag til en tysk pensionsforsikringsordning for minearbejdere eller til en tilsvarende ordning i en anden medlemsstat, eller hvis han i overensstemmelse med artikel 27 i forordningen har opfyldt den karensperiode, der er fastsat i den tyske pensionsforsikringsordning for minearbejdere, for at opnå invalidepension for minearbejdere, på grund af nedsat erhvervsevne, eller hvis denne karensperiode anses for at være udløbet, er følgende institutioner kompetente til at træffe afgørelse om ansøgninger om ydelser, der er indgivet i henhold til forordningens artikel 26-28, og til at tilkende disse ydelser:

1. Hvis en forsikret person er bosat i Saarland:

"Saarknappschaft", Saarbriicken
(minearbejdernes forsikringskasse i Saarland, Saarbrücken).

2. Hvis den forsikrede ikke er bosiddende i Saarland:

a) "Aachener Knappschaft", Aachen (Miners' Insurance Fund of Aachen, Aachen), hvis det sidste bidrag, der blev betalt i henhold til lovgivningen i en anden medlemsstat, blev betalt til en belgisk eller nederlandsk pensionsforsikringsinstitution;

b) "Ruhrknappschaft", Bochum (Ruhr Miners' Insurance Fund), hvis det sidst indbetalte bidrag i overensstemmelse med lovgivningen i en anden medlemsstat blev indbetalt til en fransk eller italiensk pensionsforsikringsinstitution;

c) "Brühler Knappschaft", Köln (Caisse d'assurance des mineurs de Bruhl, Köln), hvis det sidste bidrag, der er indbetalt i henhold til lovgivningen i en anden medlemsstat, er indbetalt til en luxembourgsk pensionsforsikringsinstitution.

FRANKRIG (se fodnote 1)

(Fodnote 1: Hvis du er i tvivl om, hvilken institution der er ansvarlig, skal du kontakte Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, Paris.)

Storby-Frankrig:

A. Generel ordning:

1. Sygdom: Caisse primaire de sécurité sociale (den primære socialsikringsfond).

2. Barsel: Caisse primaire de sécurité sociale (den primære sociale sikringsfond).

3. Invaliditet: Caisse régionale de sécurité sociale (Regional Social Security Fund).

4. Alderdom: Caisse régionale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (Regional alderdomsforsikringskasse for lønmodtagere).

5. Dødsfald: Caisse primaire de sécurité sociale (primær socialsikringsfond).

6. Ulykker på arbejdspladsen:

a) Midlertidig uarbejdsdygtighed: Caisse primaire de sécurité sociale (primær socialsikringsfond).

b) Permanent uarbejdsdygtighed:

- Pension:

- Regional socialsikringsfond (for ulykker, der er sket siden 1.1.1947);

- Arbejdsgiver eller erstatningsforsikringsselskab (for ulykker før 1-1-1947).

- Forhøjelse af pension:

- Caisse régionale de sécurité sociale (for ulykker indtruffet siden 1.1.1947);

- Caisse des dépôts et consignations (for ulykker før 1-1-1947).

7. Familieydelser: Caisse d'allocations familiales (fond for familieydelser).

8. Arbejdsløshed: Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre.

B. Landbrugsordning

1. Sygdom: Caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles (Gensidig socialforsikringskasse for landbruget).

2. Barsel: Caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles (Gensidig socialforsikringskasse for landbruget).

3. Invaliditet: Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Landbrugets centrale gensidige bistandskasse).

4 . Alderdom: Caisse centrale de secours mutuels, garicoles.

5. Dødsfald: (dødsfaldsydelse): Caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles.

6. Arbejdsulykker: Arbejdsgiver eller forsikringsorgan, der træder i arbejdsgiverens sted (undtagen i tilfælde af pensionsforhøjelser; den kompetente institution er Caisse des dépôts et consignations).

7. Familietilskud: Caisse mutuelle d'allocations familiales agricoles.

8. Arbejdsløshed: Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (departementalt direktorat for arbejde og arbejdskraft).

C. Ordning for minedrift

1. Sygdom: Société de secours minière.

2. Barsel: Société de secours minière.

3. Invaliditet: Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

4. Alderdom: Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

5. Dødsfald:

a) Dødshjælp: Société de secours minière.

b) Efterladtepensioner: Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

6. Ulykker på arbejdspladsen:

a) Midlertidig uarbejdsdygtighed midlertidig: Société de secours minière.

b) Permanent invaliditet:

- Pensioner:

- Union régionale des sociétés de secours minières (for ulykker, der har fundet sted siden 1-1-1947);

- Arbejdsgiver eller erstatningsforsikringsselskab (for ulykker før 1-1-1947).

- Forhøjede pensioner:

- Union régionale des sociétés de secours minières (for ulykker, der er sket efter 1.1.1947);

- Caisse des dépôts et consignations (for ulykker før 1-1-1947).

7. Familietillæg: Union régionale de sociétés de secours minières.

8. Arbejdsløshed: Direction départementale du travail et de la main d'œuvre.

II. Algeriet

A. Generelt regime

1. Sygdom: Caisse d'assurances sociales eller Caisse sociale (Socialforsikringsfonden eller Socialfonden) (afhængigt af erhverv).

2. Moderskab: Caisse d'assurances sociales eller Caisse sociale (Socialforsikringsfonden eller Socialfonden) (afhængigt af erhverv).

3. Invaliditet: Caisse d'assurances sociales eller Caisse sociale (Socialforsikringsfonden eller Socialfonden) (afhængigt af erhverv).

4. Alderdom: Caisse algérienne d'assurance-vieillesse (den algeriske alderdomsforsikringsfond).

5. Død: Caisse d'assurances sociales eller Caisse sociale (Socialforsikringsfonden eller socialfonden) (afhængigt af erhverv).

6. Arbejdsulykker: Arbejdsgiver eller forsikringsorgan, der træder i arbejdsgiverens sted (undtagen i tilfælde af pensionsforhøjelser, hvor den kompetente institution er Caisse des dépôts et consignations).

7. Familietilskud: Caisse d'allocations familiales eller Caisse sociale (afhængigt af erhverv) .

8. Arbejdsløshed: Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre.

B. Landbrugsordning (ingen familietilskud)

1. Socialforsikring: Alle risici:

Caisse régionale mutuelle d'assurances sociales agricoles.

2. Arbejdsulykker: Arbejdsgiver eller forsikringsorgan træder i stedet for en arbejdsgiver (undtagen i tilfælde af pensionsforhøjelser, i hvilket tilfælde den kompetente institution er Caisse des dépôts et consignations).

C. Minedriftsordning

1. Arbejdsulykker: Arbejdsgiver eller forsikringsorgan træder i stedet for en arbejdsgiver (undtagen i tilfælde af pensionsforhøjelser; den kompetente institution er i så fald Caisse des dépôts et consignations).

2. Sygdom og barsel: Société de secours minière d'Algérie.

3. Alle andre risici: Caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d'Algérie.

III. De oversøiske departementer

(Alle risici: Caisse générale de sécurité sociale (med undtagelse af pensionsforhøjelser i forbindelse med arbejdsulykker, der er sket i de oversøiske departementer før 1. januar 1952, i hvilket tilfælde det kompetente organ er departementets registreringskontor).

ITALIEN

1. Sygdom og moderskab

a) I henhold til artikel 18, 19 og 20 i forordningen og artikel 14 og 16-23 i nærværende gennemførelsesforordning.

I tilfælde af tuberkulose:

Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale
(De provinsielle afdelinger af det nationale institut for social velfærd).

Ved andre sygdomme:

Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale per 1 Assicurazione contro le malattie
(De provinsielle afdelinger af det nationale institut for sygesikring)

eller

Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, Roma
(nationalt velfærds- og bistandsorgan for underholdningsarbejdere, Rom)

eller

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani "G. Amendola", Rom
(National velfærdsinstitution for italienske journalister "G. Amendola", Rom)

eller

Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali, Rom
(National hjælpefond for ansatte i land- og skovbrug, Rom)

eller

Cassa Nazionale Malattie Impiegati Linee Aeree Civili, Roma
(National sygekasse for ansatte i civil luftfart, Rom)

eller

Cassa Nazionale Malattie Operai Gente dell Aria, Roma
(Den nationale sygekasse for ansatte i luftfarten, Rom)

eller

Cassa Mutua Provinciale di Trento, Trento
(Gensidig fond for provinsen Trento, Trento)

eller

Cassa Mutua Provinciale di Bolzano, Bolzano
(Gensidige fonde i provinsen Bolzano, Bolzano)

eller

Casse Mutue Aziendali
(gensidige fonde for virksomheder),

og

b) som defineret i artikel 22 og 23 i forordningen og artikel 24, 26, 73, 75 og 79 i denne gennemførelsesforordning:

Istituto Nazionale della Previdenza sociale, Rom
(det nationale institut for social sikring, Rom)

eller

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Roma (Det nationale institut for ulykkesforsikring, Rom)

eller

Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali, Rom
(National hjælpefond for ansatte i land- og skovbrug, Rom)

eller

Istituto Nazionale Previdenza Dirigenti Aziende Industriali, Rom
(Nationalt velfærdsinstitut for ledere af industrivirksomheder, Rom)

eller

Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, Rom
(National velfærds- og bistandsorganisation for underholdningsarbejdere, Rom),

eller

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani "G. Amendola", Roma
(Nationalt velfærdsinstitut for italienske journalister "G. Amendola", Rom)

II. Invaliditet, alderdom og død (pensioner)
Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale

(De provinsielle afdelinger af det nationale institut for social velfærd)

eller

Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, Roma
(Nationalt velfærds- og bistandsorgan for underholdningsarbejdere. Rom)

eller

Istituto Nazionale Previdenza Dirigenti Aziende Industriali, Roma
(Nationalt velfærdsinstitut for ledere af industrivirksomheder, Rom)

eller

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani "G. Amendola", Roma
(Nationalt velfærdsinstitut for italienske journalister "G. Amendola", Rom)-.

III. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Rom
(Nationalt institut for forsikring mod arbejdsulykker, Rom)

eller

Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali, Rom
(Den nationale hjælpefond for ansatte i land- og skovbrug, Rom).

IV. Dødsfaldsydelser

Ovennævnte institutioner for ydelser ved sygdom, moderskab eller arbejdsskade og -sygdom, afhængigt af tilfældet.

V. Arbejdsløshed

Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale
(De provinsielle tjenester under det nationale institut for social velfærd)

eller

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani "G. Amendola", Roma
(Det nationale velfærdsinstitut for italienske journalister "G. Amendola", Rom).

VI. Familieydelser

Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale
(De provinsielle tjenester under det nationale institut for social velfærd)

eller

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani "G. Amendola", Roma
(Det nationale velfærdsinstitut for italienske journalister "G. Amendola", Rom).

LUXEMBOURG

I. Sygdom og barsel:

a) Den sygekasse, som arbejdstageren er tilsluttet som følge af sin ansættelse, eller som han senest har været tilsluttet.

b) I henhold til forordningens artikel 22, stk. 3, den eller de institutioner, der er ansvarlige for udbetalingen af pensionen i forhold til de respektive forsikringsperioder.

II Invaliditet-alderdom-død (pensioner):

a) Caisse de pension des employés privés, Luxembourg, hvis der er tale om en funktionær
(herunder tekniske medarbejdere i underjordiske miner).

b) Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (alderdoms- og invalideforsikringsinstitution), Luxembourg, i alle andre tilfælde.

III. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

a) Association d'assurance contre les accidents, section agricole (ulykkesforsikringsforeningen, landbrugssektionen), Luxembourg, når det drejer sig om arbejdstagere i landbruget.

b) Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Ulykkesforsikringsforeningen, industrisektionen), Luxembourg, i alle andre tilfælde.

IV. Arbejdsløshed:

Office national du travail (det nationale arbejdsformidlingskontor), Luxembourg.

V. Familieydelser:

a) Caisse de compensation pour allocations familiales (udligningsfond for familieydelser) administreret af Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (alderdoms- og invalideforsikringsinstitutionen), Luxembourg, for så vidt angår personer, der er tilknyttet denne institution.

b) Caisse de compensation pour allocations familiales (udligningsfond for familieydelser), der forvaltes af Caisse de pensions des employés privés (pensionsfond for privatansatte), Luxembourg, i alle andre tilfælde.

VI. Ydelser ved dødsfald:

De i punkt I, litra a), II og III nævnte institutioner, afhængigt af om ydelsen udbetales af den ene eller den anden af disse ordninger.

NEDERLANDENE

I. Sygdom og barsel:

For naturalydelser og barselsdagpenge:
"Algemene Ziekenfondsen" (de almindelige sygekasser).

For kontantydelser, undtagen barselsdagpenge:
"Bedrijfsverenigingen" (faglige sammenslutninger).

II. Invaliditet - alderdom - død (pensioner):

Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam (socialforsikringsbanken).

III. Arbejdsulykker eller erhvervssygdomme:

Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam (socialforsikringsbank)

eller

Bedrijfsverenigingen Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922" (Faglige sammenslutninger i henhold til ulykkesloven for landbrug og gartneri 1922).

IV. Arbejdsløshed:

"Bedrijfsverenigingen" (faglige sammenslutninger).

V. Familieydelser:

For arbejdstagere:

"Bedrijfsverenigingen" (faglige sammenslutninger).

For pensionister:

Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam (socialforsikringsbank).
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1958

Indlæg af Kim P. Nyberg » 27.02.2024 12:34:41

BILAG 3

"Bopælsstedets institutioner" og "Opholdsstedets institutioner", der er udpeget i henhold til forordningens artikel 1, litra i), nr. ii)

BELGIEN

I. Institutioner på bopælsstedet

1. Sygdom og barsel

a) I henhold til artikel 20 og 22 i forordningen og artikel 22, 24 og 25, stk. 1, i denne gennemførelsesforordning:

Société mutuelle eller Office régional de la caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (gensidigt selskab eller regionalkontor for syge- og invalideforsikringsfonden).

b) I henhold til artikel 16, artikel 23, artikel 25, stk. 2-4, og artikel 26 i denne gennemførelsesforordning:

Fonds national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles.

c) I henhold til artikel 17 og 19 i forordningen og artikel 15 og 21 i denne gennemførelsesforordning:

Office régional de la caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

2. Invaliditet

a) Generel invaliditet (arbejdere, funktionærer, minearbejdere):

Caisse nationale d'invalidité, Bruxelles (med henblik på artikel 30, stk. 1, i nærværende gennemførelsesforordning), eller

Fonds national d'assurance maladie-invalidité (den nationale syge- og invalideforsikringsfond), Bruxelles (med henblik på anvendelse af artikel 31, litra d), og artikel 37, stk. 1, i denne gennemførelsesforordning).

b) Særlig invaliditet for minearbejdere:

Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (national pensionskasse for minearbejdere), Bruxelles.

3. Alderdom og død (pensioner)

a) Arbejdere: Ministère du travail et de la prévoyance sociale (Arbejdsministeriet og ministeriet for social sikring), Bruxelles.

b) Lønmodtagere: Caisse nationale des pensions pour employés (den nationale pensionskasse for lønmodtagere), Bruxelles.

c) Minearbejdere: Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (national pensionsfond for minearbejdere), Bruxelles.

4. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme

a) I tilfælde af arbejdsulykker:

Fonds national d'assurance maladie-invalidité (den nationale syge- og invalideforsikringsfond), Bruxelles, gennem de regionale kontorer i kontorer for Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie.

b) I tilfælde af erhvervssygdomme:

Fonds de prévoyance en faveur des victimes de maladies professionnelles, Bruxelles.

5. Tilskud ved dødsfald

a) Syge- og invaliditetsforsikring:

Fonds national d'assurance maladie-invalidité (National syge- og invalideforsikringsfond), Bruxelles.

b) Alderdoms- og dødsfaldsforsikring (pensioner):

Arbejdstagere: Ministère du travail et de la prévoyance sociale (Ministeriet for arbejde og social sikring), Bruxelles.

Lønmodtagere: Caisse nationale des pensions pour employés (National pensionsfond for lønmodtagere), Bruxelles.

Minearbejdere: Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (National pensionsfond for minearbejdere), Bruxelles.

c) Ulykker på arbejdspladsen:

Fonds national d'assurance maladie-invalidité (den nationale syge- og invalideforsikringsfond), Bruxelles, gennem 1 de regionale kontorer i caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (den supplerende syge- og invalideforsikringsfond).

d) Erhvervssygdomme:

Fonds de prévoyance en faveur des victimes de maladies professionnelles (Velfærdsfond for ofre for erhvervssygdomme), Bruxelles.

6. Arbejdsløshed:

Office national du placement et du chômage (det nationale arbejdsformidlings- og arbejdsløshedskontor), Bruxelles.

7. Familieydelser:

Caisse nationale de compensation pour allocations familiales (Den nationale kompensationsfond for familieydelser), Bruxelles.

II. Institutioner på bopælsstedet:

Sygdom og moderskab:

Det regionale kontor for syge- og invalideforsikringsfonden.

Ulykker på arbejdspladsen:

Fonds national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, gennem de regionale kontorer for
regionale kontorer for syge- og invalideforsikringsfonden.

Erhvervssygdomme:

Fonds de prévoyance en faveur des victimes de maladies professionnelles, Bruxelles.

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

I. Syge- og barselsforsikring

a) "Allgemeine Ortskrankenkasse", der er kompetent for den pågældendes bopæls- eller opholdssted, eller, hvis der ikke findes en sådan kasse, "Landkrankenkasse" eller "Kreisversicherungsanstalt", der er kompetent for det nævnte sted; for forsikrede personer, der er tilsluttet Caisse d'assurance des travailleurs des mines (minearbejdernes forsikringskasse) og deres familiemedlemmer, den kompetente lokale Caisse d'assurance des travailleurs des mines ("Knappschaft").

b) Med henblik på forordningens artikel 20 og gennemførelsesforordningernes artikel 22, den institution, hvor arbejdstageren sidst var forsikret, eller, hvis der ikke findes en sådan kompetent institution, den institution, der er nævnt i litra a).

II. Forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme

a) For naturalydelser og kontantydelser bortset fra pensioner, plejepenge (Pflegegeld) eller dødsfaldsydelser samt for anvendelsen af artikel 49, stk. 2, i dette gennemførelsesregulativ "Allgemeine Ortskrankenkasse" (lokal almen sygekasse), der er kompetent på den pågældendes bopæls- eller opholdssted, eller, hvis der ikke findes en sådan kasse, den "Landkrankenkasse" eller "Kreisversicherungsanstalt", der er kompetent på det pågældende sted; for forsikrede personer, der er tilsluttet Caisse d'assurance des travailleurs des mines (minearbejdernes forsikringskasse) og deres familiemedlemmer, den kompetente lokale Caisse d'assurance des travailleurs des mines ("Knappschaft").

b) For pensioner, plejepenge (Pflegegeld) og begravelseshjælp og for anvendelsen af artikel 57, stk. 1 og 2, i denne gennemførelsesforordning: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenoss -chaften, Bonn (Sammenslutningen af industrielle fagforeninger).

III. Arbejdsløshedsforsikring og arbejdsløshedsunderstøttelse

"Arbeitsamt" (arbejdsformidling), der er ansvarlig for bopælsstedet.

IV. Familieydelser

Gesamtverband der Famihenausgleichskassen, Bonn
(Sammenslutning af familieudligningsfonde).

FRANKRIG

I. Storby-Frankrig

A. Andre risici end arbejdsløshed og familieydelser

1. For alle artikler i forordningen og i gennemførelsesforordningen, der henviser til bopæls- eller opholdsinstitutionen, med undtagelse af de artikler, der er nævnt nedenfor, er den udpegede institution bopælsstedets primære socialsikringskasse.

2. I forbindelse med anvendelsen af nedenstående artikler i disse gennemførelsesbestemmelser er bopæls- eller opholdsinstitutionen:

Artikel 25:

- Caisse primaire de sécurité sociale (den primære socialsikringsfond) for så vidt angår den generelle ordning

- Caisse Mutuelle d'Assurance Sociale Agricole for landbrugsordningen;

- Société de secours minière for minedriftsordningen. Artikel 26 (bopælsstedets institution):

- Caisse primaire de sécurité sociale (den primære socialsikringsfond) for så vidt angår den generelle ordning,

- Caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles (Gensidig socialforsikringskasse for landbruget) for landbrugsordningen;

- Société de secours minière med hensyn til mineordningen.

Artikel 30:

I tilfælde af invalidepension:

- Caisse régionale de sécurité sociale (den regionale socialsikringsfond) for den generelle ordning;

- Caisse centrale de secours mutuels agricoles for landbrugsordningen, Paris;

- Caisse autonome nationale de sécurité sociale for mineordningen, Paris. I tilfælde af alderspension:

- Caisse régionale d'assurance vieillesse for den generelle ordning;

- Caisse centrale de secours mutuels agricoles (den centrale fond for gensidig bistand i landbruget) for landbrugsordningen, Paris;

- Caisse autonome nationale de sécurité sociale for mineordningen, Paris.

Artikel 37:

Se artikel 30 (alderdom).

Artikel 56:

Caisse régionale de sécurité sociale (regional socialsikringsfond).

Artikel 61:

Bopælens primære sociale sikringsfond.

Artikel 71, stk. 3:

Familietillægsfonden.

Artikel 72:

Familietillægsfonden.

B. Arbejdsløshedsrisiko

1. Forordninger (artikel 35 til 37) : Direction départementale du travail et de la maind'oeuvre.

2. Regler for anvendelse

Artikel 66:

Institutionen for bopæl eller ophold er Departmental Directorate of Labour and Manpower. main-d'œuvre.

C. Familieydelser

Ved anvendelsen af denne forordning og gennemførelsesforordningen er bopælsinstitutionen bopælsstedets bopæl er bopælsstedets Caisse d'allocations familiales.

II. Algeriet

Andre risici end arbejdsløshed :

Caisse de coordination de sécurité sociale (koordineringsfond for social sikring).

Arbejdsløshedsrisiko:

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Departementalt direktorat for arbejde og arbejdskraft).

III. Oversøiske departementer

Caisse générale de sécurité sociale (den almindelige socialsikringsfond).

ITALIEN

I. Sygdom og moderskab

a) I henhold til artikel 17, 19 og 20 i forordningen og artikel 15, 16, 21, 22 og 23 i disse gennemførelsesforordninger:

I tilfælde af tuberkulose:

Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale
(De provinsielle afdelinger af det nationale institut for social velfærd).

For andre sygdomme:

Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale per 1 Assicurazione contro le malattie
(De provinsielle afdelinger af det nationale institut for sygeforsikring)

eller
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, Roma
(nationalt velfærds- og bistandsorgan for underholdningsarbejdere, Rom) (2)

eller

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani "G. Amendola", Roma
(Nationalt velfærdsinstitut for italienske journalister "G. Amendola", Rom) (2)

eller

Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali, Rom
(National hjælpefond for ansatte i land- og skovbrug, Rom) (2)

eller

Cassa Nazionale Malattie Impiegati Linee Aeree Civili, Roma
(National sygekasse for ansatte i civile flyselskaber, Rom) (2)

eller

Cassa Nazionale Malattie Operai Gente dell'ena, Roma
(National sygekasse for ansatte i luftfarten, Rom) (2)

eller

Cassa Mutua Provinciale di Trento, Trento
(Den gensidige fond for provinsen Trento, Trento) (2)

eller

Cassa Mutua Provinciale di Bolzano, Bolzano
(Gensidig fond i provinsen Bolzano, Bolzano) (2)

eller

Casse Mutue Aziendali
(gensidige fonde for virksomheder) (2)

(Fodnote 2: Også i henhold til artikel 65 i denne gennemførelsesforordning).

b) I henhold til artikel 22 i forordningen og artikel 24-26 i denne gennemførelsesforordning:

I tilfælde af tuberkulose:

Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale
(Provinsafdelingerne under det nationale institut for social velfærd)

For andre sygdomme:

Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie.
(De provinsielle afdelinger af det nationale institut for sygeforsikring)

eller

Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoraton dello Spettacolo, Roma
(National velfærds- og bistandsorganisation for underholdningsarbejdere, Rom)

eller

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani "G. Amendola", Roma
(Nationalt velfærdsinstitut for italienske journalister "G. Amendola, Rom)

II. Invahdité-vieillesse-deces (pensioner)

Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale
(De provinsielle afdelinger af det nationale institut for social velfærd)

eller

Istituto Nazionale Previdenza Dirigenti Aziende Industriali, Roma
(Nationalt velfærdsinstitut for ledere af industrivirksomheder, Rom)

eller

Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, Rom
(National velfærds- og bistandsorganisation for underholdningsarbejdere, Rom)

eller

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani "G. Amendola", Rom
(Nationalt velfærdsinstitut for italienske journalister "G. Amendola", Rom)

III. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme

a) I henhold til artikel 53 i denne forordning:

Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale per 1 Assicurazione contro le malattie
(De provinsielle tjenester under det nationale institut for sygeforsikring)

b) Derudover
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro, Roma
(Det nationale institut for arbejdsulykkesforsikring, Rom)

eller

Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali, Rom
(National hjælpefond for ansatte i land- og skovbrug, Rom)

IV. Legater ved dødsfald

Ovennævnte institutioner for syge- og moderskabsydelser eller
arbejdsskader og -sygdomme, alt efter omstændighederne.

V. Arbejdsløshed

Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale
(De provinsielle tjenester under det nationale institut for social velfærd)

eller

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani "G. Amendola", Roma
(Det nationale velfærdsinstitut for italienske journalister "G. Amendola", Rom)

VI. Familieydelser

I henhold til artikel 72 i denne forordning:

Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale
(De provinsielle afdelinger af det nationale institut for social velfærd)

eller

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani "G. Amendola", Roma
(Nationalt velfærdsinstitut for italienske journalister "G. Amendola", Rom)

LUXEMBOURG

I. Sygdom og barsel

a) I henhold til forordningens artikel 19 og artikel 22, stk. 2, 5 og 6, den regionale sygekasse, der er kompetent på bopæls- eller opholdsstedet.

b) I henhold til forordningens artikel 20, den regionale sygekasse, der er kompetent for bopæls- eller opholdsstedet, eller sygekassen for privatansatte, afhængigt af arten af den forsikrede persons erhverv.

c) I henhold til forordningens artikel 22, stk. 1, den sygekasse, der i henhold til luxembourgsk lovgivning er kompetent med hensyn til den luxembourgske delpension.

II. Invaliditet-alderdom-død (pensioner)

a) Caisse de pensions des employés privés, Luxembourg, for så vidt angår funktionærer (herunder tekniske funktionærer i underjordiske miner).

b) Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (alderdoms- og invalideforsikringsinstitution), Luxembourg, i alle andre tilfælde.

III. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme

a) Association d'assurance contre les accidents, Section agricole (ulykkesforsikringsforeningen, landbrugssektionen), Luxembourg, for så vidt angår arbejdstagere i landbruget.

b) Association d'assurance contre les accidents, Section industrielle, Luxembourg, i alle andre tilfælde.

IV. Arbejdsløshed

Office national du travail (det nationale arbejdsformidlingskontor), Luxembourg.

NEDERLANDENE

I. Institutioner på bopælsstedet

1. Sygdom og barsel:

For naturalydelser og barselsdagpenge:
"Algemene Ziekenfondsen
(almindelige sygekasser)

For kontantydelser, med undtagelse af barselsdagpenge:

"Bedrijfsverenigingen
(faglige sammenslutninger).

2. Invaliditet, alderdom og død (pensums)

Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam
(socialforsikringsbank).

3. Arbejdsulykker eller erhvervssygdomme

Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam
(socialforsikringsbank).

eller

"Bedrijfsverenigingen Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922" (Land- og landbrugsulykkesforeninger 1922)
(Professionelle foreninger under landbrugs- og havebrugsulykkesloven 1922).

4. Arbejdsløshed

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, Amsterdam
(Ny generel faglig sammenslutning).

5. Familieydelser:

For arbejdstagere:

"Bedrijfsverenigingen"
(faglige sammenslutninger).

For pensionister:

Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam
(socialforsikringsbanken).

II. Etablering af heu de seiour

1. Sygdom og moderskab

For naturalydelser og barselsdagpenge:

"Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds", Utrecht
(hollandsk generel sygeforsikringsfond)

eller

de andre "Algemene Ziekenfondsen
(almindelige sygekasser).

For kontantydelser, med undtagelse af fødselshjælp, "de bedrijfsverenigingen".

2. Invaliditet - alderdom og død (pensioner) - arbejdsulykker - erhvervssygdomme - arbejdsløshed - familieydelser.

arbejdsløshed - familieydelser

Se del I ovenfor.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1958

Indlæg af Kim P. Nyberg » 27.02.2024 12:36:18

BILAG 4

De "forbindelsesorganer", der er udpeget i henhold til artikel 3, stk. 1, i denne gennemførelsesforordning

BELGIEN

Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, Bruxelles.

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

I. Syge- og barselsforsikring
Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bad Godesberg
(Sammenslutning af lokale sygekasser).

II. Forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenosschenschaften, Bonn
(Sammenslutning af industrielle fagforeninger).

III. Pensionsforsikring for arbejdere
Verband deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt a/M.
(Forbundet af tyske pensionsforsikringsinstitutioner, Frankfurt a/M.).

IV. Pensionsforsikring for funktionærer
Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte, Berlin
(Forbundsinstitut for funktionærer).

V. Pensionsforsikring for minearbejdere,
Arbeitsgemeinschaft der Knappschaften der Bundesrepublik Deutschland, Bochum (Forbund af forsikringsinstitutioner for minearbejdere i Forbundsrepublikken Tyskland).

VI. Pensionsforsikring for stålarbejdere
Landesversicherungsanstalt Saarland - Abteilung Hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung - Saarbrücken
(Saarlands forsikringsinstitut - Stålindustriens pensionsforsikringsafdeling - Saarbrücken)

VII. Familieydelser
Gesamtverband der Familienausgleichskassen, Bonn.
(Sammenslutningen af familieudligningsfonde).

FRANKRIG

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Center for social sikring af vandrende arbejdstagere), Paris.

ITALIEN

I. Sygdom og barsel
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie, Roma
(Det nationale institut for sygeforsikring, Rom).

II. Invaliditet - alderdom - arbejdsløshed - tuberkuloseforsikring - familieydelser
Istituto Nazionale della Previdenza sociale .Roma
(Det nationale institut for social velfærd, Rom).

III. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Roma
(Det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker, Rom).

LUXEMBOURG

Ved anvendelse af artikel 41 i gennemførelsesforordningen er det bopælslandet, der er den kompetente institution for ydelser af samme art (se bilag 2).
I alle andre tilfælde er det ministeriet for arbejde og social sikring i Luxembourg.

NEDERLANDENE

I. I henhold til artikel 3 i denne gennemførelsesforordning

a) for naturalydelser ved sygdom og moderskab og for ydelser ved barsel:

Ziekenfondsraad, Amsterdam,
(Rådet for sygekasser).

b) for andre ydelser :
Sociale Verzekenngsraad, Den Haag
(Socialforsikringsrådet, Haag).

II. I henhold til artikel 38, artikel 41, stk. 1, artikel 42 og artikel 56, stk. 2, i denne gennemførelsesforordning
Sociale Verzekenngsbank, Amsterdam
(socialforsikringsbanken).
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1958

Indlæg af Kim P. Nyberg » 27.02.2024 12:37:47

BILAG 5

Udpegede institutioner eller organer udpeget af de kompetente myndigheder

BELGIEN

a) I henhold til artikel 13 i forordningen og artikel 11 og 12 i denne gennemførelsesforordning:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles.

b) I henhold til artikel 21 og 24 i denne gennemførelsesforordning:
Fonds national d'assurance maladie-invalidité (den nationale syge- og invalideforsikringsfond), Bruxelles.

c) I henhold til artikel 68 og 72 i denne gennemførelsesforordning:
Caisse nationale de compensation pour allocations familiales (den nationale udligningsfond for familieydelser), Bruxelles.

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

a) I henhold til artikel 11 i denne gennemførelsesforordning:
Den sygeforsikringskasse, som arbejdstageren er tilknyttet.

b) I henhold til artikel 12 i denne gennemførelsesforordning:
Allgemeine Ortskrankenkasse, Bonn
(Loyal almindelig sygekasse)

c) I henhold til artikel 21, 24, 74 og 79 i denne gennemførelsesforordning:
Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bad Godesberg
(sammenslutning af lokale sygekasser).

d) I henhold til artikel 68, 71 og 72 i denne gennemførelsesforordning:
Gesamtverband der Familienausgleichskassen Bonn
(Sammenslutningen af familieudligningskasser).

FRANKRIG

a) I henhold til artikel 11 i denne gennemførelsesforordning:
Det franske fastland :
Régime général (generel ordning): Caisse primaire de sécurité sociale (primær socialsikringsfond).
Landbrugsordning: Caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles (Gensidig socialforsikringskasse for landbruget).
Miner: Société de secours minère.

Algeriet :
Caisse de coordination de sécurité sociale (Koordinationsfond for social sikring).
Oversøiske departementer:
Caisse générale de sécurité sociale (den almindelige socialsikringsfond).

b) I henhold til 1 artikel 12, stk. 4 og 5, i denne forordning:
Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne.

c) I henhold til artikel 21, stk. 1, i denne gennemførelsesforordning:
Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Center for social sikring af vandrende arbejdstagere), Paris.

d) I henhold til artikel 24, stk. 1, i denne gennemførelsesforordning:
Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, Paris.

e) I henhold til artikel 74, stk. 3, i denne gennemførelsesforordning:
Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, Paris.

ITALIEN

a) I henhold til artikel 13, litra a), i forordningen:
Ministero del Lavoro e delia Previdenza sociale, Roma
(Ministeriet for arbejde og social sikring, Rom).

b) I henhold til artikel 11, 12, 63 og 67 i denne gennemførelsesforordning:
Le sedi provinciali dell'Instituto Nazionale per 1 Assicurazione contro le malattie
(Provinsafdelingerne under det nationale institut for sygeforsikring).

c) I henhold til artikel 21 og 24 i denne gennemførelsesforordning:

I tilfælde af tuberkulose:
Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale
(De provinsielle afdelinger af det nationale institut for social velfærd).

For andre sygdomme:
Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie
(Provinskontorerne for det nationale institut for sygeforsikring).

d) I henhold til artikel 68, stk. 2, og artikel 71, stk. 3, i denne gennemførelsesforordning:
Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale
(Provinsafdelingerne under det nationale institut for social velfærd).

e) I henhold til artikel 74, stk. 3, i denne gennemførelsesforordning:
Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie (provinsafdelingerne under det nationale institut for forebyggelse af sygdomme)
(Provinsafdelingerne under det nationale institut for sygeforsikring).

f) I henhold til artikel 79, stk. 1, i denne gennemførelsesforordning:

I tilfælde af tuberkulose og arbejdsløshed:
Istituto Nazionale della Previdenza sociale, Rom
(Det nationale institut for social velfærd, Rom).

Ved andre sygdomme end tuberkulose:
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie, Roma (Det nationale institut for sygeforsikring, Rom).
(Det nationale institut for sygeforsikring, Rom).

I tilfælde af arbejdsulykker og erhvervssygdomme;
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Roma (Det nationale institut for arbejdsskadeforsikring, Rom).
(Det nationale institut for arbejdsulykkesforsikring, Rom).

LUXEMBOURG

a) I henhold til artikel 11 og 12 i denne gennemførelsesforordning:
Ministère du travail et de la sécurité sociale, Luxembourg.

b) I henhold til artikel 21 i denne gennemførelsesforordning:
Inspection des institutions sociales, Luxembourg.

c) I henhold til artikel 24 i denne gennemførelsesforordning:
Inspection des institutions sociales, Luxembourg.
Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg.

eller

Caisse de pension des employés privés, Luxembourg.

d) I henhold til artikel 63 i denne gennemførelsesforordning:
Office national du travail (det nationale arbejdsformidlingskontor), Luxembourg.

e) I henhold til artikel 65 i denne gennemførelsesforordning:
Caisse régionale de maladie (den regionale sygekasse) på familiemedlemmernes bopælssted.

f) I henhold til artikel 71, stk. 3, i denne gennemførelsesforordning:
De institutioner, der er nævnt under II og III i bilag 2.

g) I henhold til artikel 72 i denne gennemførelsesforordning.
La Caisse de compensation pour allocations familiales gérée par l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg.

NEDERLANDENE

a) I henhold til artikel 11, artikel 12, stk. 4 og 5, og artikel 68, stk. 2, i denne gennemførelsesforordning:
Sociale Verzekeringsraad, Den Haag
(Conseil des assurances sociales - Haag)

b) som omhandlet i artikel 21, stk. 1, artikel 24, stk. 1, og artikel 74, stk. 3, i denne gennemførelsesforordning:
Ziekenfondsraad, Amsterdam
(Rådet for sygekasser)

c) som defineret i artikel 31, stk. 1, litra d), og artikel 53 i denne gennemførelsesforordning:
Sociale Verzekenngsbank, Amsterdam
(socialforsikringsbank)

d) I henhold til artikel 79, stk. 1, i denne gennemførelsesforordning:

(i) i tilfælde af sygdom:
Ziekenfondsraad, Amsterdam
(Rådet for sygekasser)

(ii) i tilfælde af arbejdsulykker og erhvervssygdomme:
Sociale Verzekenngsbank, Amsterdam
(socialforsikringsbanken)

(iii) I tilfælde af arbejdsløshed:
Algemeen Werkloosheidsfonds, Den Haag
(Den almindelige arbejdsløshedsforsikringsfond, Haag).
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1958

Indlæg af Kim P. Nyberg » 27.02.2024 12:39:39

BILAG 6

De bestemmelser, der henvises til i artikel 6, stk. 2, artikel 12, stk. 7, og artikel 41 og 81 i denne gennemførelsesforordning.

BELGIEN - FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND


Ingen

BELGIEN - FRANKRIG

1. Afsnit III, kapitel IV, i den administrative ordning af 1. oktober 1950, afsnit III, kapitel V, i nævnte ordning, for så vidt det vedrører invalider, og afsnit III, kapitel VI, i ovennævnte ordning, afdeling 5 og 7 (anvendelse af den almindelige overenskomst).

2. Arrangement af 22. december 1951 (anvendelse af artikel 23 i tillægsoverenskomsten af 17. januar 1948 vedrørende arbejdere i miner og lignende virksomheder).

3. Artikel 10 i konventionen af 7. november 1949 om udvidelse og koordinering af anvendelsen af lovgivningen om social sikring på statsborgere i de kontraherende parter i Bruxelles-traktaten.

BELGIEN - ITALIEN

1. Den administrative aftale af 19. januar 1951 om anvendelse af overenskomsten af 30. april 1948 om socialforsikring på minearbejdere og lignende arbejdere, med undtagelse af artikel 8.

2. Teknisk overenskomst af 19. januar 1951 om de ydelser, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af overenskomsten af 30. april 1948 om socialforsikring på minearbejdere og lignende arbejdere.

3. Bestemmelserne vedrørende landbrugsarbejdere i den administrative aftale af 20. oktober 1950 samt bestemmelserne vedrørende arbejdstagere, der midlertidigt opholder sig i et andet land end forsikringslandet (artikel 8-29).

BELGIEN - LUXEMBOURG

1. Kapitel 1 i den administrative aftale af 24. april 1951 om fremgangsmåden ved gennemførelse af tillægsaftalen til den almindelige overenskomst af 3. december 1949 mellem Belgien og Storhertugdømmet Luxembourg om den sociale sikringsordning for arbejdere i underjordiske miner og stenbrud.

2. Fortolkningsprotokol til tillægsoverenskomsten af 29. december 1953 vedrørende arbejdere i underjordiske miner og stenbrud.

3. Artikel 10 i konventionen af 7. november 1949 om udvidelse og koordinering af anvendelsen af lovgivningen om social sikring på statsborgere i de kontraherende parter i Bruxelles-traktaten.

BELGIEN - NEDERLANDENE

Ingen

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND - FRANKRIG

1 . Artikel 37, 40, stk. 2, og 46, stk. 2, i administrativ aftale nr. 1 af 31. januar 1952 om anvendelse af den almindelige overenskomst om social sikring af 10. juli 1950.

2. Artikel 2-28 i administrativ aftale nr. 2 af 31. januar 1952 om anvendelse af den almindelige overenskomst om social sikring af 10. juli 1950.

3. Artikel 8, 9, 11-16, 18-20 og 22 i administrativ aftale nr. 4 af 3. april 1952 vedrørende anvendelsen af tillægsaftale nr. 1 til den almindelige overenskomst om social sikring af 10. juli 1950.

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND - ITALIEN

1. Artikel 4, 7, 8, 9, stk. 3 og 4, artikel 10, 11, 12, 14, 17, stk. 1, artikel 18, 21, 24, stk. 1, artikel 25, 28, 29, stk. 4, artikel 30, stk. 5, artikel 31, 38, 39, 42, 45 og 53, stk. 3, i 1 administrativ aftale af 6. december 1953 om anvendelsen af overenskomst om social sikring af 5. maj 1953.

2. For de familiemedlemmer, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, i forordningen, nr. 2, litra d), nr. 4 og nr. 5 i den fælles protokol af 6. december 1953 vedrørende forhandlingerne om anvendelsen af overenskomsten om socialforsikring af 5. maj 1953.

3. Administrativ aftale af 11. maj 1953 om anvendelse af overenskomsten af 5. maj 1953 om arbejdsløshedsforsikring.

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND - LUXEMBOURG

Ingen

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND - NEDERLANDENE

1. For så vidt angår nr. 1, litra a), i bilag D til forordningen:
Artikel 1, stk. 1, artikel 2, litra a), artikel 4, 8, 10, stk. 1 og 6, artikel 12, 14, stk. 5 og 6, artikel 17, 21, 25 og 26, stk. 3, i administrativ aftale nr. 0 af 18. juni 1954 om anvendelse af overenskomst om socialforsikring af 29. marts 1951.

2. Med hensyn til nr. 1, litra b), i bilag D til forordningen:
Artikel 5-9 og artikel 10, stk. 2-6, i administrativ aftale nr. 1 af 18. juni 1954 om anvendelse af overenskomst om socialforsikring af 29. marts 1951.

3. Administrativ aftale nr. 2 af 10. januar 1956 om anvendelse af overenskomst om socialforsikring af 29. marts 1951.

4. Administrativ aftale af 29. oktober 1954 om anvendelse af overenskomst om arbejdsløshedsforsikring af 29. oktober 1954.

FRANKRIG - ITALIEN

1. Artikel 2, 3, 4, 11 til 20 i den administrative aftale af 12. april 1950 vedrørende anvendelsen af den almindelige overenskomst om social sikring af 31. marts 1948 (arbejdsulykker).

2. Artikel 3 til 8 i den administrative aftale af 4. oktober 1950 (anvendelse af den almindelige af den almindelige overenskomst af 31. marts 1948).

FRANKRIG - LUXEMBOURG

1. Artikel 3, 4, 5, 7, 9 og 11 i 1 Administrativ aftale nr. 2 af 18. februar 1953 (anvendelse af den supplerende af tillægsoverenskomsten af 12. november 1949 om arbejdere i miner og lignende virksomheder). og lignende virksomheder).

2. Fortolkningsprotokol af 19. februar 1953.

3. Artikel 10 i konventionen af 7. november 1949 om udvidelse og koordinering af anvendelsen af lovgivningen om social sikring på statsborgere i de kontraherende parter i Bruxelles-traktaten.

4. Administrativ aftale nr. 3 af 19. februar 1953 indgået i henhold til artikel 9 i den almindelige overenskomst mellem Frankrig og Storhertugdømmet Luxembourg om social sikring af 12. november 1949.

FRANKRIG - NEDERLANDENE

Ingen

ITALIEN - LUXEMBOURG

Artikel 4, stk. 5 og 6, i den administrative aftale af 19. januar 1955.

ITALIEN - NEDERLANDENE

Artikel 6, 8 og 9-12 i den almindelige administrative overenskomst af 11. februar 1955 om anvendelsen af den almindelige overenskomst af 28. oktober 1952.

LUXEMBOURG - NEDERLANDENE

Særlig ordning vedrørende social sikring af ansatte af luxembourgsk nationalitet i Det Internationale Patentinstituts tjeneste af 23. oktober 1952.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1958

Indlæg af Kim P. Nyberg » 27.02.2024 12:41:05

BILAG 7

Ydelser ved invaliditet, alderdom eller dødsfald (pensioner), hvis tilkendelse er betinget af, at der er tilbagelagt forsikringsperioder inden for et erhverv, der er omfattet af en særlig ordning

BELGIEN

1. Kontantydelser ved invaliditet til minearbejdere.

2. Kontantydelser i tilfælde af alderdom:

a) Håndværkere og funktionærer:
(i) alderspension - ouderdomsrente
(ii) optjent pension - verkregen pensioen
(iii) fuld pension - volledig pensioen

b) Minearbejdere:
(i) alderspension - ouderdomspensioen
(ii) tidlig alderspension - vervroegd ouderdomspensioen

3. Kontante ydelser i tilfælde af dødsfald:

a) Håndværkere og funktionærer:
i) enkepension - weduwenrente
ii) enkepension - weduwenpensioen
iii) enketilskud - weduwentoelage
iv) tilpasningstillæg - aanpassingsbedrag

b) Minearbejdere:
i) enkepension - weduwenpensioen
ii) tilpasningsydelse - aanpassingsbedrag

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

1. Pensionsforsikring for minearbejdere:

a) Bergmannsrente (minearbejderpension)

b) Alderspension (Knappschaftsruhegeld) i henhold til § 48, stk. 1, nr. 2, i forbundslov om forsikring af minearbejdere (Reichsknappschaftsgesetz);

c) tillægsydelse (Leistungszuschlag) til minearbejderpensionen (Bergmannsrente), til erhvervsinvalidepensionen eller den almindelige invalidepension (Knappschaftsrente wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit) eller til alderspensionen (Knappschaftsruhegeld).

2. Pensionsforsikring i Saarlands stålindustri:

a) Invalidenpensioen (Invalidepension);

b) Hinterbliebenenrente (Efterladtepension).

FRANKRIG

De særlige ordninger, der er nævnt i bilag 9, giver alle mulighed for at få tildelt følgende ydelser, hvis man har afsluttet en karriere i den pågældende ordning:
- invalidepension
- alderspension
- efterladtepension (efterladte ægtefæller),
- pension til forældreløse børn.

Mere specifikt indeholder den franske mineordning bestemmelser om:
- generel invalidepension,
- erhvervsmæssig invalidepension,
- normal alderspension,
- forholdsmæssig alderspension,
- alderspension,
- kumulativ ydelse,
- særlig ydelse,
- enkepension,
- månedligt børnetilskud,
- børnetilskud,
- begravelseshjælp.

ITALIEN

1. Underholdningsarbejdere
Pensione d'invalidità (invalidepension)
Pensione di vecchiaia (alderspension)
Pensione per i superstiti (efterladtepension)

2. Sømænd (se fodnote 1)
Pensione d'invalidità (invalidepension)
Pensione di vecchiaia (alderspension)
Pensione per i superstiti (efterladtepension)

3. Ansatte i offentlige transporttjenester under koncession (se fodnote 1)
Pensione d'invalidità (invalidepension)
Pensione di vecchiaia (alderspension)
Pensione per i superstiti (efterladtepension)

4. Journalister, der arbejder for forlag (se fodnote 1)
Pensione d'invalidità (invalidepension)
Pensione di vecchiaia (alderspension)
Pensione per i superstiti (efterladtepension)

5. Personale i forbrugsskatteadministrationen (se fodnote 1)
Pensione d'invalidità (invalidepension)
Pensione di vecchiaia (alderspension)
Pensione per i superstiti (efterladtepension)
Idennità di licenziamento (fratrædelsesgodtgørelse)
Udbetaling af et engangsbeløb, herunder kompensation for anciennitet, ved udtræden af tjenesten eller i tilfælde af død.

6. Ansatte, der er beskæftiget med opkrævning og inddrivelse af direkte skatter (se fodnote 1)
Pensione d'invalidità (invalidepension)
Pensione di vecchiaia (alderspension)
Pensione per i superstiti (efterladtepension)
Indemnità di licenziamento (fratrædelsesgodtgørelse)

Supplement (integrazione) til 1 fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde af invaliditet eller død. Udbetaling ved opsigelse eller død af et engangsbeløb inklusive kompensation for anciennitet.

Fodnote 1: I tilfælde af ophør af tilknytning til den særlige ordning: I den generelle ordning tages den periode, der er tilbagelagt under den særlige ordning, i betragtning, og eventuelle for meget indbetalte bidrag refunderes.

7. Personale til offentlig telefonservice (se fodnote 2)
Pensione d'invalidità (invalidepension)
Pensione di vecchiaia (alderspension)
Pensione per i superstiti (efterladtepension)

8. Ledere af industrivirksomheder (se fodnote 2)
(se nr. 7)

9. Ansatte i private gasselskaber (se fodnote 2)
Pensione d'invalidità (invalidepension)
Pensione di vecchiaia (alderspension)
Pensione per i superstiti (efterladtepension)
Indennità di licenziamento (fratrædelsesgodtgørelse)

10. Ansatte i private elselskaber (se fodnote 2)
(se nr. 7)

Fodnote 2: I tilfælde af ophør af medlemskab af den særlige ordning: under den almindelige ordning tages der hensyn til den periode, der er tilbagelagt under den særlige ordning, og eventuelle for meget indbetalte bidrag refunderes.

LUXEMBOURG

Ydelser under den supplerende forsikringsordning for minearbejdere og metalarbejdere og den supplerende forsikringsordning for tekniske medarbejdere i underjordiske miner.

NEDERLANDENE

Ydelser ved invaliditet, alderdom og dødsfald under den særlige ordning for minearbejdere.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1958

Indlæg af Kim P. Nyberg » 27.02.2024 12:41:59

BILAG 8

Banker omhandlet i artikel 43 i denne gennemførelsesforordning

BELGIEN

Ingen

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main
(Den tyske forbundsbank, Frankfurt/M).

FRANKRIG

Banque de France, Paris.

ITALIEN

Banca Nazionale del Lavoro, Roma
(Den nationale arbejdsbank, hjemsted)

LUXEMBOURG

Banque internationale, Luxembourg.

NEDERLANDENE

Nederlandsche Bank N.V. Amsterdam
(Bank of the Netherlands).
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1958

Indlæg af Kim P. Nyberg » 27.02.2024 12:43:06

BILAG 9

Generelle og særlige ordninger

BELGIEN

Generelle ordninger:
a) Syge- og invaliditetsforsikring for arbejdere, funktionærer og minearbejdere, som ikke kan dokumentere forsikringsperioder tilbagelagt i dette erhverv;
b) Ordning for erstatning for skader som følge af arbejdsulykker og erhvervssygdomme;
c) Ordning for organisering af støtte til ufrivilligt arbejdsløse;
d) Familietilskudsordning for beskæftigede personer.

Særlige ordninger:
a) Alderdoms- og dødsforsikring (pensioner) for arbejdere;
b) Alderdoms- og dødsfaldsforsikring (pensioner) for funktionærer;
c) Alderdoms- og dødsfaldsforsikring (pension) for minearbejdere;
d) Invalideforsikring for minearbejdere.

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

Generelle regler:
a) Krankenversicherung (sygeforsikring)
b) Unfallversicherung (ulykkesforsikring)
c) Rentenvërsicherung der Arbeiter (pensionsforsikring for arbejdere)
d) Rentenversicherung der Angestellten (pensionsforsikring for ansatte)
e) Arbeitslosenversicherung und Arbeitslosenhilfe (arbejdsløshedsforsikring og arbejdsløshedsunderstøttelse)
f) Kindergeld (familieydelser).

Særlige ordninger:
1. Syge- og pensionsforsikring for minearbejdere.
2. Pensionsforsikring i stålindustrien i Saarland.

FRANKRIG

I. Metro-polen

Generelle ordninger:
a) Ordning for arbejdstagere i ikke-landbrugsmæssige erhverv, som ikke er omfattet af en særordning;
b) Ordning gældende for arbejdstagere i landbrugserhverv.

Særlige ordninger:
Følgende aktiviteter og virksomheder er omfattet af særlige ordninger:
- Aktiviteter, der medfører tilslutning til sømandsordningen;
- Minedrift eller lignende virksomheder;
- Société nationale des chemins de fer français;
- Chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et tramways;
- Régie autonome des transports parisiens;
- Exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz;
- Compagnie Générale des Eaux;
- Banque de France, Banque d'Algérie, Crédit Foncier de France;
- Opéra, Opéra-Comique, Comédie Française;
- Notarkontorer og lignende organer.

II. Algeriet

Generelle ordninger:
a) Ordning gældende for arbejdstagere i ikke-landbrugsmæssige erhverv, bortset fra dem, der er omfattet af en særlig ordning.
b) Ordning for arbejdstagere i landbrugserhverv.

Særlige ordninger
a) Følgende særlige ordninger i det franske hovedstadsområde gælder for forsikrede personer, der arbejder i Algeriet:
- ordning for søfolk;
- Ordning for ansatte ved jernbaner og sporveje af sekundær almen interesse og lokal interesse;
- ordning for ansatte i Banque d'Algérie.
b) Følgende virksomheder er omfattet af særlige ordninger, der er specifikke for Algeriet:
- Miner;
- Algeriske jernbaner;
- Électricité et gaz d'Algérie.

III. Oversøiske departementer

Generelle ordninger:
Der findes en ordning for arbejdstagere i landbruget og andre erhverv.

Særlige ordninger:
Nedenstående storbyordninger gælder for forsikrede personer, der arbejder i de oversøiske departementer:
- ordning for søfolk;
- ordning for ansatte ved jernbaner og sporveje af sekundær almen interesse og lokal interesse.

ITALIEN

Generelle ordninger:
a) Forsikring mod arbejdsskader og erhvervssygdomme;
b) Forsikring mod invaliditet, alderdom og død;
c) Sygeforsikring;
d) Tuberkuloseforsikring;
e) Fysisk og økonomisk beskyttelse af arbejdende mødre, for så vidt angår ydelser fra socialforsikringsinstitutioner.
f) Ufrivillig arbejdsløshedsforsikring, herunder særlige ydelser.
g) Familieydelse.

Særlige ordninger;
De kategorier af personer, der er omfattet af særlige ordninger, er som følger:
a) Underholdningsarbejdere (invaliditet, alderdom, død, sygdom, barsel);
b) Sømænd (invaliditet, alderdom, død, arbejdsulykke, sygdom, barsel);
c) Luftfartspersonale (sygdom, barsel);
d) Personale i offentlige transporttjenester under koncession (sygdom, barsel, invaliditet, alderdom, død);
e) Ansatte, der arbejder med administration af forbrugsafgifter (invaliditet, alderdom, dødsfald);
f) Ansatte, der arbejder med opkrævning og inddrivelse af direkte skatter (invaliditet, alderdom, død);
g) Ansatte i offentlige telefontjenester (invaliditet, alderdom, død);
h) Ledende medarbejdere i industrivirksomheder (invaliditet, alderdom, død);
i) Ansatte i private gasselskaber (invaliditet, alderdom, død);
j ) Ansatte i private elselskaber (invaliditet, alderdom, død);
k) Ansatte i landbrugs- og skovbrugsvirksomheder (sygdom, barsel);
l) Journalister (sygdom, barsel, tuberkulose, invaliditet, alderdom, død, arbejdsløshed, familieydelse).

LUXEMBOURG

Generelle ordninger:
a) Sygeforsikring, Code des assurances sociales (bog I);
b) Forsikring mod arbejdsskader og erhvervssygdomme, Code des assurances sociales (bog II - afsnit I);
c) Pensionsforsikring, socialforsikringsloven (bog III);
d) Arbejdsløshedsunderstøttelsesordning;
e) Familietilskudsordning for ansatte (med undtagelse af fødselshjælp).

Særlige ordninger:
a) Sygeforsikring for ansatte;
b) Forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme, Social Insurance Code (Livre II - Titre II - entreprises agricoles et forestières);
c) Pensionsforsikring for privatansatte;
d) Tillægsforsikring for minearbejdere og metalarbejdere;
e) Tillægsforsikring for teknisk personale i underjordiske miner.

NEDERLANDENE

Generelle ordninger:
a) Sygeforsikring (kontant- og naturalydelser i tilfælde af sygdom og barsel);
b) Invalideforsikring;
c) Aldersforsikring for ansatte;
d) Generel alderdomsforsikring;
e) Forsikring for enker og forældreløse børn;
f) Arbejdsulykkes- og erhvervssygdomsforsikring for arbejdere i industri, landbrug og gartneri;
g) Arbejdsløshedsforsikring;
h) Familietilskudsordning (ansatte og pensionister).

Særlige ordninger :
a) Sygeforsikring for minearbejdere (kontantydelser og naturalydelser i tilfælde af sygdom og moderskab).
b) Pensionsordning for minearbejdere;
c) Familietilskudsordning for minearbejdere.

Link til det originale dokument: https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... A030%3ATOC
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1958

Indlæg af Kim P. Nyberg » 27.02.2024 12:43:48

19. december 1958 (EFT 1959 P 3)

Information

AFGØRELSE NR. 1 AF 19. DECEMBER 1958 OM MODELFORMULARERNE E1 TIL E 21.

37

E 1 - Attest for udstationering

38

E 2 - Anmodning om forlængelse af udstationering

41

E 3 - Mulighed (ambassader, legationer, konsulater osv.)

45

E 4 - Attest om sammenlægning af forsikringsperioder (sygdom - barsel - dødsfald [ydelser] - tuberkulose)

47

E 5 - Attest vedrørende medlemmer af arbejdstagerens familie, der kan tages i betragtning ved beregning af kontantydelser

49

E 6 - Attest om ret til naturalydelser

51

E 7 - Undersøgelse af en ansøgning om naturalydelser

53

E 8 - Meddelelse om akut hospitalsindlæggelse (behov for øjeblikkelig pleje)

56

E 9 - Meddelelse om udskrivning fra hospital

59

E 10 - Ansøgning om proteser, større hjælpemidler m.m.

61

E 11 - Meddelelse om akut bevilling af proteser, større apparatur m.m.

65

E 12 - Ansøgning om kontanthjælp i tilfælde af uarbejdsdygtighed

68

E 13 - Meddelelse om ophør af uarbejdsdygtighed

71

E 14 - Attest om fortsættelse af løbende ydelser ved flytning af bopæl

73

E 15 - Lægeerklæring i tilfælde af en arbejdsulykke

76

E 16 - Ansøgning om begravelseshjælp

79

E 17 - Attest vedrørende perioder, der skal tages i betragtning ved arbejdsløshedsunderstøttelse

80

E 18 - Attest vedrørende familiemedlemmer, der kan medregnes ved beregning af dagpenge

82

E 19 - Attest om bevarelse af retten til arbejdsløshedsunderstøttelse ved flytning af bopælen

84

E 20 - Attest vedrørende familiestatus med henblik på tildeling af familietillæg

87

E 21 - Ansøgning om familieydelser i tilfælde af forsørgerens død for børn, der er bosiddende eller opvokset på en anden medlemsstats område

89

Link til det originale dokument: https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 59:003:TOC
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1958

Indlæg af Kim P. Nyberg » 27.02.2024 12:44:08

Hermed slutter året 1958.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Besvar