Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1957

Her kan du skrive om/søge information om alt mellem himmel og jord, som ikke er dækket af de andre fora her på siden.

Redaktører: ZB, AUG Board

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1957

Indlæg af Kim P. Nyberg » 23.01.2024 05:15:40

Afsnit III

Bestemmelser om tavshedspligt


Artikel 24

Oplysninger, som Fællesskabet er kommet i besiddelse af som led i gennemførelsen af sit forskningsprogram, og hvis udbredelse vil kunne skade en eller flere medlemsstaters forsvarsinteresser, er undergivet tavshedspligt på følgende betingelser.

1. I en sikkerhedsforordning, der vedtages af Rådet på forslag af Kommissionen, fastsættes under hensyntagen til bestemmelserne i denne artikel de forskellige hemmeligholdelsesordninger, der finder anvendelse, og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal gennemføres for hver af dem.

2. Kommissionen underkaster midlertidigt alle oplysninger, hvis videregivelse den anser for at kunne skade en eller flere medlemsstaters forsvarsinteresser, den tavshedspligt, der med henblik herpå er fastsat i sikkerhedsforskrifterne.

Den meddeler straks disse oplysninger til medlemsstaterne, som er forpligtet til at sikre deres foreløbige hemmeligholdelse på samme betingelser.

Medlemsstaterne meddeler inden tre måneder Kommissionen, om de ønsker at opretholde den midlertidigt anvendte ordning, erstatte den med en anden ordning eller ophæve tavshedspligten.

Den strengeste af de ordninger, der anmodes om, finder anvendelse ved udløbet af denne periode. Kommissionen underretter medlemsstaterne herom.

Efter anmodning fra Kommissionen eller en medlemsstat kan Rådet med enstemmighed til enhver tid anvende andre ordninger eller ophæve tavshedspligten. Rådet indhenter udtalelse fra Kommissionen, inden det træffer afgørelse om en anmodning fra en medlemsstat.

3. Bestemmelserne i artikel 12 og 13 finder ikke anvendelse på oplysninger, der er omfattet af en tavshedspligtordning.

Dog forudsat at de gældende sikkerhedsforanstaltninger er overholdt,

a) kan den viden, der er omhandlet i artikel 12 og 13, videregives af Kommissionen:

i) til et fællesforetagende,

ii) en anden person eller virksomhed end et fællesforetagende gennem den medlemsstat, på hvis område den udøver sine aktiviteter,

b) de i artikel 13 omhandlede oplysninger kan af en medlemsstat videregives til en person eller virksomhed, der ikke er et fællesforetagende, og som udøver sin virksomhed på denne stats område, forudsat at Kommissionen underrettes om videregivelsen.

Desuden har hver medlemsstat ret til at kræve, at Kommissionen til egne formål eller til formål for en person eller et foretagende, der opererer på den pågældende stats område, udsteder en licens i overensstemmelse med artikel 12.

Artikel 25

1. En medlemsstat, der giver meddelelse om eksistensen eller indholdet af en ansøgning om patent eller brugsmodel vedrørende et emne som omhandlet i artikel 16, stk. 1 eller 2, skal i givet fald meddele, at det af hensyn til forsvaret er nødvendigt at underkaste denne ansøgning de regler om hemmeligholdelse, som den måtte fastsætte, med angivelse af disse reglers forventede varighed.

Kommissionen videresender alle meddelelser, som den modtager i henhold til stk. 1, til de øvrige medlemsstater. Kommissionen og medlemsstaterne er forpligtet til at overholde de foranstaltninger, der i henhold til sikkerhedsforskrifterne følger af den hemmeligholdelsesordning, som afsenderstaten kræver.

2. Kommissionen kan også videresende sådanne meddelelser enten til fællesforetagenderne eller gennem en medlemsstat til en anden person eller virksomhed end et fællesforetagende, der opererer på den pågældende stats område.

Opfindelser, der er genstand for ansøgninger som omhandlet i stk. 1, må kun udnyttes med ansøgerens samtykke eller i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17 til og med 23.

De i dette stykke omhandlede meddelelser og i givet fald udnyttelser er undergivet de foranstaltninger, der i henhold til sikkerhedsforskrifterne følger af den hemmeligholdelsesordning, som oprindelsesstaten kræver.

De skal i alle tilfælde være underlagt oprindelsesstatens samtykke. Afslag på videregivelse eller anvendelse kan udelukkende være baseret på forsvarsmæssige grunde.

3. Efter anmodning fra Kommissionen eller en medlemsstat kan Rådet med enstemmighed til enhver tid anvende andre ordninger eller ophæve tavshedspligten. Rådet indhenter udtalelse fra Kommissionen, inden det træffer afgørelse om en anmodning fra en medlemsstat.

Artikel 26

1. Når oplysninger, der er genstand for patenter, patentansøgninger, foreløbige beskyttelsestitler, brugsmodeller eller brugsmodelansøgninger, er hemmeligholdt i henhold til bestemmelserne i artikel 24 og 25, kan de stater, der har anmodet om anvendelse af en sådan ordning, ikke nægte at give tilladelse til indgivelse af tilsvarende ansøgninger i de øvrige medlemsstater.

Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at sådanne titler og ansøgninger holdes hemmelige i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i dens nationale love og administrative bestemmelser.

2. Viden, der er klassificeret som hemmelig i henhold til artikel 24, kan kun deponeres uden for medlemsstaterne med disses enstemmige samtykke. I mangel af en stillingtagen fra disse stater anses et sådant samtykke for at være givet ved udløbet af en periode på seks måneder fra datoen for Kommissionens meddelelse af denne viden til medlemsstaterne.

Artikel 27

Erstatning for den skade, som ansøgeren har lidt som følge af isolationsfængsling af forsvarsmæssige grunde, er underlagt bestemmelserne i medlemsstaternes nationale lovgivning og påhviler den stat, der har anmodet om isolationsfængsling, eller som har forårsaget enten en forværring eller en forlængelse af hemmeligholdelsen eller forbuddet mod deponering uden for Fællesskabet.

Hvis to eller flere medlemsstater har forårsaget enten forværringen eller forlængelsen af hemmeligholdelsen eller forbuddet mod deponering uden for Fællesskabet, hæfter de solidarisk for enhver skade, der følger af deres anmodning.

Fællesskabet er ikke berettiget til nogen erstatning i henhold til denne artikel.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1957

Indlæg af Kim P. Nyberg » 23.01.2024 05:16:23

Afdeling IV

Særlige bestemmelser


Artikel 28

Såfremt patent- eller brugsmodelansøgninger, der endnu ikke er offentliggjort, eller patenter eller brugsmodeller, der er hemmeligholdt af forsvarsmæssige grunde, som følge af deres meddelelse til Kommissionen anvendes uretmæssigt eller kommer til uvedkommendes kendskab, er Fællesskabet forpligtet til at erstatte den pågældende den lidte skade.

Med forbehold af sine egne rettigheder over for ophavsmanden indtræder Fællesskabet i de berørte parters regresret over for tredjemand i det omfang, det har afholdt udgifterne til skadeserstatningen. Fællesskabets ret til i overensstemmelse med de gældende almindelige bestemmelser at anlægge sag mod den person, der er ansvarlig for skaden, berøres ikke heraf.

Artikel 29

Enhver aftale eller kontrakt, der har til formål at udveksle videnskabelig eller industriel viden på det nukleare område mellem en medlemsstat, en person eller en virksomhed og et tredjeland, en international organisation eller en statsborger i et tredjeland, og som på begge sider kræver underskrift af en stat, der handler under udøvelse af sin suverænitet, skal indgås af Kommissionen.

Kommissionen kan dog bemyndige en medlemsstat, en person eller en virksomhed til at indgå sådanne aftaler på vilkår, som den skønner hensigtsmæssige, med forbehold af bestemmelserne i artikel 103 og 104.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1957

Indlæg af Kim P. Nyberg » 23.01.2024 05:18:01

Kapitel III

SUNDHEDSBESKYTTELSE


Artikel 30

Der skal inden for Fællesskabet fastsættes grundlæggende normer for beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling.

Ved grundlæggende normer forstås :

a) de maksimale doser, der kan tillades med tilstrækkelig sikkerhed,

b) maksimal tilladt eksponering og kontaminering.

c) de grundlæggende principper for medicinsk overvågning af arbejdstagere.

Artikel 31

De grundlæggende standarder udarbejdes af Kommissionen efter udtalelse fra en gruppe personer, der udpeges af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg blandt medlemsstaternes videnskabelige eksperter, navnlig eksperter i folkesundhed. Kommissionen indhenter udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg om disse grundlæggende standarder.

Efter høring af Forsamlingen fastlægger Rådet de grundlæggende standarder på forslag af Kommissionen, der forelægger udtalelserne fra disse udvalg; Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel 32

Efter anmodning fra Kommissionen eller en medlemsstat kan basisnormerne revideres eller suppleres i overensstemmelse med proceduren i artikel 31.

Kommissionen undersøger enhver anmodning fra en medlemsstat.

Artikel 33

Hver medlemsstat vedtager de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at sikre overholdelsen af de fastlagte grundlæggende normer, og træffer de nødvendige foranstaltninger med hensyn til undervisning, uddannelse og erhvervsuddannelse.

Kommissionen fremsætter henstillinger med henblik på at sikre en harmonisering af de bestemmelser, der gælder på dette område i medlemsstaterne.

Med henblik herpå skal medlemsstaterne meddele Kommissionen de bestemmelser, der finder anvendelse ved denne traktats ikrafttræden, samt alle senere udkast til bestemmelser af tilsvarende karakter.

Eventuelle henstillinger fra Kommissionen vedrørende udkastene til bestemmelser skal fremsættes senest tre måneder efter meddelelsen af udkastene til bestemmelser.

Artikel 34

Enhver medlemsstat, på hvis område der skal udføres særligt farlige forsøg, skal vedtage supplerende bestemmelser om sundhedsbeskyttelse, hvorom den forinden skal indhente udtalelse fra Kommissionen.

Kommissionens samstemmende udtalelse kræves, når virkningerne af sådanne forsøg kan påvirke andre medlemsstaters områder.

Artikel 35

Hver medlemsstat etablerer de nødvendige faciliteter til løbende overvågning af radioaktivitetsniveauet i luft, vand og jord og til kontrol med overholdelsen af de grundlæggende normer.

Kommissionen har ret til adgang til disse kontrolanlæg og kan kontrollere deres funktion og effektivitet.

Artikel 36

Oplysninger om den i artikel 35 omhandlede kontrol meddeles regelmæssigt af de kompetente myndigheder til Kommissionen, således at denne kan holde sig underrettet om det radioaktivitetsniveau, der kan påvirke befolkningen.

Artikel 37

Hver medlemsstat er forpligtet til at meddele Kommissionen almindelige oplysninger om enhver plan for bortskaffelse af radioaktivt affald, uanset form, der gør det muligt at fastslå, om iværksættelsen af en sådan plan kan antages at ville medføre en radioaktiv kontaminering af en anden medlemsstats vande, jord eller luftrum.

Efter høring af den i artikel 31 omhandlede ekspertgruppe afgiver Kommissionen udtalelse inden seks måneder.

Artikel 38

Kommissionen retter henstillinger til medlemsstaterne vedrørende radioaktivitetsniveauet i luft, vand og jord.

I hastende tilfælde vedtager Kommissionen et direktiv, der pålægger den pågældende medlemsstat inden for en af Kommissionen fastsat frist at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at de grundlæggende normer overskrides, og for at sikre, at forskrifterne overholdes.

Hvis den pågældende medlemsstat ikke efterkommer Kommissionens direktiv inden for den fastsatte frist, kan Kommissionen eller enhver berørt medlemsstat uanset artikel 141 og 142 straks indbringe sagen for Domstolen.

Artikel 39

Kommissionen opretter inden for rammerne af Det Fælles Nukleare Forskningscenter, og så snart det er oprettet, en afdeling for dokumentation og undersøgelser vedrørende sundhedsbeskyttelse.

Denne afdeling skal navnlig have til opgave at indsamle den dokumentation og de oplysninger, der er omhandlet i artikel 33, 37 og 38, og at bistå Kommissionen ved udførelsen af de opgaver, den pålægges i henhold til dette kapitel.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1957

Indlæg af Kim P. Nyberg » 23.01.2024 05:18:56

Kapitel IV

INVESTERINGER


Artikel 40

For at tilskynde personer og virksomheder til at tage initiativ og lette en samordnet udvikling af deres investeringer på det nukleare område offentliggør Kommissionen regelmæssigt vejledende programmer, der navnlig vedrører målene for produktion af nuklear energi og de investeringer af enhver art, der er nødvendige for at nå disse mål.

Kommissionen anmoder Det Økonomiske og Sociale Udvalg om en udtalelse om disse programmer, inden de offentliggøres.

Artikel 41

Personer og virksomheder, der udøver de i bilag II til denne traktat opførte industrielle aktiviteter, er forpligtet til at underrette Kommissionen om investeringsprojekter vedrørende nye anlæg samt udskiftning eller ombygning af anlæg, der opfylder de kriterier med hensyn til art og omfang, som Rådet har fastsat på forslag af Kommissionen.

Ovennævnte liste over industrisektorer kan ændres af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, som forinden indhenter udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg.

Artikel 42

De i artikel 41 omhandlede projekter skal meddeles Kommissionen og til orientering den pågældende medlemsstat senest tre måneder før indgåelsen af de første kontrakter med leverandørerne eller tre måneder før arbejdets påbegyndelse, hvis det skal udføres ved hjælp af virksomhedens egne midler.

Rådet kan på forslag af Kommissionen ændre denne frist.

Artikel 43

Kommissionen drøfter med personer eller virksomheder alle aspekter af investeringsprojekter, der har tilknytning til denne traktats mål.

Den meddeler sine synspunkter til den pågældende medlemsstat.

Artikel 44

Kommissionen kan med de berørte medlemsstaters, personers og virksomheders samtykke offentliggøre de investeringsprojekter, som den har fået meddelelse om.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1957

Indlæg af Kim P. Nyberg » 23.01.2024 05:20:13

Kapitel V

FÆLLESFORETAGENDER


Artikel 45

Virksomheder, der er af afgørende betydning for udviklingen af den nukleare industri i Fællesskabet, kan oprettes som fællesforetagender i henhold til denne traktat i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende artikler.

Artikel 46

1. Ethvert forslag om oprettelse af et fællesforetagende, hvad enten det hidrører fra Kommissionen, en medlemsstat eller et andet initiativ, skal undersøges af Kommissionen.

Med henblik herpå indhenter Kommissionen udtalelse fra medlemsstaterne og fra ethvert offentligt eller privat organ, som den anser for at kunne være til nytte.

2. Kommissionen sender ethvert udkast til et fællesforetagende sammen med sin begrundede udtalelse til Rådet.

Hvis Kommissionen afgiver positiv udtalelse om behovet for det foreslåede fællesforetagende, forelægger den Rådet forslag vedrørende:

a) placeringen,

b) vedtægterne,

c) finansieringens omfang og sats,

d) Fællesskabets eventuelle deltagelse i finansieringen af et fællesforetagende,

e) eventuel deltagelse af et tredjeland, en international organisation eller en statsborger fra et tredjeland i finansieringen eller forvaltningen af fællesforetagendet,

f) indrømmelse af nogle af eller alle de fordele, der er anført i bilag III til denne traktat.

Den skal vedlægge en detaljeret rapport om projektet som helhed.

Artikel 47

Rådet kan, når det har fået sagen forelagt af Kommissionen, anmode Kommissionen om yderligere oplysninger eller om at foretage undersøgelser, som det finder nødvendige.

Hvis Rådet med kvalificeret flertal finder, at et projekt, som Kommissionen har fremsendt med en negativ udtalelse, alligevel bør gennemføres, forelægger Kommissionen Rådet de forslag og den detaljerede rapport, der er omhandlet i artikel 46.

I tilfælde af positiv udtalelse fra Kommissionen eller i det tilfælde, der er nævnt i stk. 1, træffer Rådet afgørelse med kvalificeret flertal om hvert enkelt forslag fra Kommissionen.

Rådet træffer dog afgørelse med enstemmighed om:

a) Fællesskabets finansielle bidrag til fællesforetagendet,

b) et tredjelands, en international organisations eller en tredjelandsstatsborgers deltagelse i finansieringen eller forvaltningen af fællesforetagendet.

Artikel 48

Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen, kan for hvert fællesforetagende lade nogle eller alle de fordele, der er anført i bilag III til denne traktat, finde anvendelse, og medlemsstaterne er forpligtet til at anvende dem i det omfang, de hver især er berørt.

Rådet kan efter samme procedure fastsætte de betingelser, der skal gælde for tildelingen af disse fordele.

Artikel 49

Fællesforetagendet oprettes ved afgørelse truffet af Rådet.

Fællesforetagendet har status som juridisk person.

Det har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer; det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

Medmindre andet er fastsat i denne traktat eller i fællesforetagendets vedtægter, er hvert fællesforetagende underlagt de regler, der gælder for industri- og handelsvirksomheder; vedtægterne kan indeholde subsidiære henvisninger til medlemsstaternes nationale lovgivning.

Med forbehold af de beføjelser, der er tillagt Domstolen ved denne traktat, afgøres tvister, der involverer fællesforetagenderne, af de kompetente nationale domstole.

Artikel 50

Fællesforetagendernes vedtægter ændres i givet fald i overensstemmelse med de særlige bestemmelser, der er fastsat heri.

Sådanne ændringer kan dog ikke træde i kraft, før de er godkendt af Rådet, der træffer afgørelse på samme betingelser som i artikel 47, på forslag af Kommissionen.

Artikel 51

Kommissionen drager omsorg for gennemførelsen af alle Rådets afgørelser om oprettelse af fællesforetagender, indtil de organer, der skal varetage deres drift, er oprettet.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1957

Indlæg af Kim P. Nyberg » 23.01.2024 05:21:24

Kapitel VI

FORSYNING


Artikel 52

1. Forsyningen med malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer sikres i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel på grundlag af princippet om lige adgang til ressourcerne og ved gennemførelse af en fælles forsyningspolitik.

2. Med henblik herpå og på de betingelser, der er fastsat i dette kapitel:

a) er enhver praksis, der har til formål at sikre visse brugere en privilegeret stilling, forbudt;

b) oprettes der et agentur, som har forkøbsret til malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer, der er fremstillet på medlemsstaternes område, og som har eneret til at indgå kontrakter om levering af malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer fra lande inden for eller uden for Fællesskabet.

Agenturet må ikke forskelsbehandle brugerne på grundlag af den anvendelse, de påtænker at gøre af de ønskede leverancer, medmindre denne anvendelse er ulovlig eller viser sig at være i strid med de betingelser, som leverandører uden for Fællesskabet har fastsat for den pågældende leverance.

Afsnit I

Agenturet


Artikel 53

Agenturet er under tilsyn af Kommissionen, som udsteder direktiver til det, har vetoret over for dets beslutninger og udnævner dets generaldirektør og vicegeneraldirektør.

Enhver stiltiende eller udtrykkelig handling, som agenturet foretager under udøvelsen af sin dispositionsret eller af sin eneret til at indgå indkøbsaftaler, kan af de berørte parter indbringes for Kommissionen, som træffer afgørelse herom inden for en frist på en måned.

Artikel 54

Agenturet har status som juridisk person og er finansielt uafhængigt.

Agenturets vedtægter fastsættes af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen.

Vedtægterne kan ændres efter samme procedure.

I vedtægterne fastsættes agenturets kapital og de vilkår, hvorunder den skal tegnes. Størstedelen af kapitalen skal altid tilhøre Fællesskabet og medlemsstaterne. Bidragene til kapitalen fastsættes efter fælles overenskomst mellem medlemsstaterne.

Reglerne for den forretningsmæssige forvaltning af agenturets virksomhed fastsættes i vedtægterne. Disse kan indeholde bestemmelser om en afgift på transaktioner til dækning af agenturets driftsudgifter.

Artikel 55

Medlemsstaterne meddeler eller lader meddele agenturet alle de oplysninger, der er nødvendige for, at det kan udøve sin optionsret og sin eneret til at indgå indkøbsaftaler.

Artikel 56

Medlemsstaterne sikrer, at agenturet frit kan udøve sine funktioner på deres område.

De kan oprette det eller de organer, der er kompetente til i forhold til agenturet at repræsentere producenter og brugere på ikke-europæiske områder under deres jurisdiktion.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1957

Indlæg af Kim P. Nyberg » 23.01.2024 05:23:17

Afsnit II

Malm, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer fra Fællesskabet


Artikel 57

1. Agenturets ret til option omfatter:

a) erhvervelse af brugs- og forbrugsrettigheder til materialer, der ejes af Fællesskabet i henhold til bestemmelserne i kapitel VIII,

b) erhvervelse af ejendomsretten i alle andre tilfælde.

2. Agenturet udøver sin optionsret ved at indgå kontrakter med producenter af malme, udgangsmaterialer eller specielle fissile materialer.

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 58, 62 og 63 er enhver producent forpligtet til at tilbyde agenturet de malme, udgangsmaterialer eller specielle fissile materialer, som han fremstiller på medlemsstaternes område, inden anvendelse, overførsel eller oplagring af sådanne malme eller materialer.

Artikel 58

Hvis en producent gennemfører flere produktionsfaser mellem udvindingen af malmen og fremstillingen af det pågældende metal, er han kun forpligtet til at tilbyde produktet til agenturet på den produktionsfase, han vælger.

Det samme gælder for flere virksomheder, der har forbindelser med hinanden, som er blevet meddelt Kommissionen i god tid og drøftet med den efter proceduren i artikel 43 og 44.

Artikel 59

Hvis agenturet ikke udøver sin forkøbsret til hele eller en del af produktionen, skal producenten:

a) enten ved egne midler eller i henhold til kontrakt forarbejde malme, udgangsmaterialer eller specielle fissile materialer, forudsat at han tilbyder agenturet produktet af en sådan forarbejdning;

b) ved beslutning truffet af Kommissionen have tilladelse til at afsætte den disponible produktion uden for Fællesskabet, forudsat at han ikke tilbyder gunstigere vilkår end dem, der tidligere er tilbudt agenturet. Særlige fissile materialer kan dog kun eksporteres af agenturet i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 62.

Kommissionen kan ikke give tilladelse, hvis modtagerne af sådanne leverancer ikke giver enhver garanti for, at Fællesskabets almene interesser vil blive respekteret, eller hvis vilkårene i sådanne kontrakter er i modstrid med denne traktats mål.

Artikel 60

Potentielle brugere underretter regelmæssigt agenturet om deres behov for leverancer med angivelse af mængder, fysisk og kemisk art, oprindelsessted, anvendelsesformål, leveringsterminer og prisvilkår, som vil udgøre vilkårene og betingelserne i en leveringskontrakt, som de ønsker at indgå.

På samme måde underretter producenterne agenturet om de tilbud, de er i stand til at afgive, med alle de specifikationer, navnlig kontrakternes varighed, der er nødvendige for at kunne udarbejde deres produktionsprogrammer. Varigheden af disse kontrakter må ikke overstige ti år, medmindre Kommissionen godkender andet.

Agenturet underretter alle potentielle brugere om tilbuddene og om omfanget af de modtagne anmodninger og opfordrer dem til at afgive ordrer inden for en bestemt frist.

Når agenturet har modtaget alle sådanne ordrer, meddeler det, på hvilke betingelser det kan opfylde dem.

Hvis agenturet ikke fuldt ud kan opfylde alle de modtagne ordrer, fordeler det leverancerne i forhold til de ordrer, der svarer til hvert af buddene, jf. dog artikel 68 og 69.

Proceduren for sammenligning af bud og ansøgninger fastlægges i en forordning fra agenturet, som forelægges Kommissionen til godkendelse.

Artikel 61

Agenturet er forpligtet til at opfylde alle ordrer, medmindre der er retlige eller materielle hindringer for deres opfyldelse.

Det kan med forbehold af bestemmelserne i artikel 52 kræve, at brugerne betaler passende forskud, når der indgås en kontrakt, enten som garanti eller med henblik på at lette sine egne langsigtede forpligtelser over for de producenter, der er nødvendige for udførelsen af ordren.

Artikel 62

1. Agenturet udøver sin optionsret med hensyn til specielle fissile materialer, der er fremstillet på medlemsstaternes område,

a) enten for at imødekomme efterspørgslen fra brugere i Fællesskabet på de betingelser, der er fastsat i artikel 60,

b) til selv at oplagre sådant materiale,

c) at eksportere sådant materiale med Kommissionens tilladelse, som skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 59, litra b), stk. 2.

2. Sådanne materialer og frugtbare restprodukter skal dog, uden at de ophører med at være omfattet af bestemmelserne i kapitel VII, overlades til producenten,

a) at blive oplagret med agenturets tilladelse,

b) til anvendelse inden for grænserne af producentens egne behov, eller

c) inden for grænserne af deres behov stilles til rådighed for virksomheder i Fællesskabet, der er knyttet til producenten, med henblik på gennemførelse af et program, der i god tid er meddelt Kommissionen, ved direkte forbindelser, der hverken har til formål eller til følge at begrænse produktionen, den tekniske udvikling eller investeringerne eller at skabe urimelige uligheder mellem brugerne i Fællesskabet.

3. Bestemmelserne i artikel 89, stk. 1, litra a), finder anvendelse på specielle fissile materialer, der er fremstillet på medlemsstaternes område, og for hvilke agenturet ikke har udnyttet sin ret til at vælge.

Artikel 63

Malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer, der produceres af fællesforetagender, tildeles brugerne i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i disse foretagenders vedtægter eller aftaler.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1957

Indlæg af Kim P. Nyberg » 23.01.2024 05:24:23

Afsnit III

Malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer, der kommer fra lande uden for Fællesskabet


Artikel 64

Agenturet, der i givet fald handler inden for rammerne af aftaler indgået mellem Fællesskabet og et tredjeland eller en international organisation, har med forbehold af de i denne traktat fastsatte undtagelser eneret til at indgå aftaler eller kontrakter, hvis hovedformål er levering af malme, udgangsmaterialer eller specielle fissile materialer, der kommer fra lande uden for Fællesskabet.

Artikel 65

Artikel 60 finder anvendelse på anmodninger fra brugere og på kontrakter mellem brugere og agenturet om levering af malme, udgangsmaterialer eller specielle fissile materialer, der kommer fra lande uden for Fællesskabet.

Agenturet kan dog bestemme den geografiske oprindelse af leverancerne forudsat at det garanterer brugeren betingelser, der er mindst lige så fordelagtige som dem, der er fastsat i ordren.

Artikel 66

Hvis Kommissionen efter anmodning fra de berørte brugere konstaterer, at agenturet ikke er i stand til at levere alle eller en del af de bestilte leverancer inden for en rimelig frist eller kun kan gøre det til urimelige priser, har brugerne ret til at indgå kontrakter direkte om leverancer fra lande uden for Fællesskabet, forudsat at sådanne kontrakter i det væsentlige opfylder de krav, der er udtrykt i deres bestilling.

Denne ret indrømmes for en periode på et år og kan forlænges, hvis den situation, der begrundede indrømmelsen af denne ret, fortsætter.

Brugere, der benytter sig af den i denne artikel omhandlede ret, skal underrette Kommissionen om de påtænkte direkte kontrakter. Kommissionen kan inden for en frist på en måned modsætte sig indgåelsen af sådanne kontrakter, hvis de er i modstrid med denne traktats mål.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1957

Indlæg af Kim P. Nyberg » 23.01.2024 05:25:24

Afsnit IV

Priser


Artikel 67

Medmindre andet er fastsat i denne traktat, fremkommer priserne ved, at tilbud og anmodninger sammenholdes på de betingelser, der er nævnt i artikel 60, og som medlemsstaterne ikke må overtræde ved deres nationale bestemmelser.

Artikel 68

Prisfastsættelsespraksis, der har til formål at sikre visse brugere en privilegeret stilling i strid med princippet om lige adgang som følge af bestemmelserne i dette kapitel, er forbudt.

Hvis agenturet finder ud af, at en sådan praksis anvendes, skal det rapportere det til Kommissionen.

Kommissionen kan, hvis den accepterer resultaterne, fastsætte priserne på de pågældende tilbud på et niveau, der er foreneligt med princippet om lige adgang.

Artikel 69

Rådet kan med enstemmighed på forslag af Kommissionen fastsætte priser.

Når agenturet i medfør af artikel 60 fastsætter betingelserne for opfyldelse af ordrer, kan det foreslå de brugere, der har afgivet ordrer, at priserne udlignes.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1957

Indlæg af Kim P. Nyberg » 23.01.2024 05:26:16

Afsnit V

Bestemmelser vedrørende forsyningspolitikken

Artikel 70

Inden for de grænser, der er fastsat i Fællesskabets budget, kan Kommissionen på betingelser, som den selv fastsætter, yde finansiel støtte til prospekteringsprogrammer på medlemsstaternes område.

Kommissionen kan rette henstillinger til medlemsstaterne med henblik på udvikling af prospektering efter og udnyttelse af mineralforekomster.

Medlemsstaterne forelægger hvert år Kommissionen en rapport om udviklingen i prospekteringen og produktionen, om de sandsynlige reserver og om de investeringer i minedrift, der er foretaget eller planlagt på deres område. Rapporterne forelægges Rådet sammen med en udtalelse fra Kommissionen, hvori det navnlig anføres, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne har truffet som følge af de henstillinger, der er rettet til dem i henhold til stk. 2.

Hvis Rådet efter at have fået sagen forelagt af Kommissionen med kvalificeret flertal konstaterer, at prospekteringsaktiviteterne og udvidelsen af minedriften fortsat er klart utilstrækkelige, selv om udsigterne til udvinding på lang sigt forekommer økonomisk berettigede, anses den pågældende medlemsstat, så længe den ikke har afhjulpet denne situation, for både for sig selv og for sine statsborgere at have givet afkald på retten til lige adgang til andre forsyningskilder inden for Fællesskabet.

Artikel 71

Kommissionen retter alle hensigtsmæssige henstillinger til medlemsstaterne med hensyn til bestemmelser om indtægter eller minedrift.

Artikel 72

Agenturet kan af materialer, der er til rådighed i eller uden for Fællesskabet, opbygge de nødvendige kommercielle lagre for at lette forsyninger til eller normale leverancer fra Fællesskabet.

Kommissionen kan om nødvendigt beslutte at opbygge sikkerhedslagre. Finansieringsmåden for sådanne lagre skal godkendes af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1957

Indlæg af Kim P. Nyberg » 23.01.2024 05:27:38

Afsnit VI

Særlige bestemmelser

Artikel 73

Såfremt en aftale eller kontrakt mellem en medlemsstat, en person eller en virksomhed på den ene side og et tredjeland, en international organisation eller en statsborger i et tredjeland på den anden side bl.a. indeholder bestemmelser om levering af produkter, der henhører under agenturets kompetenceområde, kræves der forudgående samtykke fra Kommissionen til indgåelse eller fornyelse af denne aftale eller kontrakt, for så vidt angår levering af disse produkter.

Artikel 74

Kommissionen kan fritage overførsel, import eller eksport af små mængder malme, udgangsmaterialer eller specielle fissile materialer, som normalt anvendes til forskning, fra bestemmelserne i dette kapitel.

Agenturet skal underrettes om enhver overførsel, indførsel eller udførsel, der finder sted i medfør af denne bestemmelse.

Artikel 75

Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på forpligtelser vedrørende forarbejdning, omdannelse eller formning af malme, udgangsmaterialer eller specielle fissile materialer, som er indgået,

a) af flere personer eller virksomheder, hvor materialerne skal vende tilbage til den oprindelige person eller virksomhed efter at være blevet forarbejdet, omdannet eller formet, eller

b) af en person eller virksomhed og en international organisation eller en statsborger i et tredjeland, hvor materialet forarbejdes, omdannes eller formes uden for Fællesskabet og derefter returneres til den oprindelige person eller virksomhed, eller

c) af en person eller virksomhed og en international organisation eller en statsborger i et tredjeland, hvor materialet forarbejdes, omdannes eller formes inden for Fællesskabet og derefter returneres enten til den oprindelige organisation eller statsborger eller til en anden modtager ligeledes uden for Fællesskabet, der er udpeget af en sådan organisation eller statsborger.

De pågældende personer og virksomheder skal dog underrette agenturet om eksistensen af sådanne forpligtelser og, så snart kontrakterne er underskrevet, om de materialemængder, der er involveret i bevægelserne. Kommissionen kan forhindre, at de i litra b) omhandlede forpligtelser indgås, hvis den finder, at omdannelsen eller formgivningen ikke kan udføres effektivt og sikkert og uden tab af materiale til skade for Fællesskabet.

De materialer, som sådanne forpligtelser vedrører, skal på medlemsstaternes område være underkastet de i kapitel VII fastsatte sikkerhedsforanstaltninger. Bestemmelserne i kapitel VIII finder dog ikke anvendelse på specielle fissile materialer, der er omfattet af de i litra c) omhandlede forpligtelser.

Artikel 76

På initiativ af en medlemsstat eller af Kommissionen, og navnlig hvis uforudsete omstændigheder skaber en generel mangelsituation, kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Forsamlingen ændre bestemmelserne i dette kapitel. Kommissionen undersøger enhver anmodning, der fremsættes af en medlemsstat.

Syv år efter denne traktats ikrafttræden kan Rådet bekræfte disse bestemmelser i deres helhed. I mangel af bekræftelse vedtages nye bestemmelser vedrørende emnet for dette kapitel i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i procedureafsnittet.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1957

Indlæg af Kim P. Nyberg » 23.01.2024 05:29:08

Kapitel VII

Beskyttelsesforanstaltninger


Artikel 77

I overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel skal Kommissionen forvisse sig om, at der på medlemsstaternes område,

a) malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer ikke omdirigeres fra deres tilsigtede anvendelser som angivet af brugerne;

b) at bestemmelserne om forsyning og alle særlige kontrolforpligtelser, som Fællesskabet har påtaget sig i henhold til en aftale indgået med et tredjeland eller en international organisation, overholdes.

Artikel 78

Enhver, der opretter eller driver et anlæg til fremstilling, adskillelse eller anden anvendelse af udgangsmaterialer eller specielle fissile materialer eller til behandling af bestrålet nukleart brændsel, skal over for Kommissionen angive anlæggets grundlæggende tekniske karakteristika, i det omfang kendskab til disse karakteristika er nødvendigt for at nå de i artikel 77 fastsatte mål.

Kommissionen skal godkende de teknikker, der skal anvendes til kemisk behandling af bestrålede materialer, i det omfang det er nødvendigt for at nå de i artikel 77 fastsatte mål.

Artikel 79

Kommissionen skal kræve, at der føres og fremlægges driftsbøger, således at der kan føres regnskab over anvendte eller fremstillede malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer. Det samme krav skal gælde i tilfælde af transport af udgangsmaterialer og specielle fissile materialer.

De, der er underkastet sådanne krav, skal underrette myndighederne i den pågældende medlemsstat om alle meddelelser, de sender til Kommissionen i henhold til artikel 78 og stk. 1 i nærværende artikel.

Arten og omfanget af de krav, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, fastlægges i en forordning udstedt af Kommissionen og godkendt af Rådet.

Artikel 80

Kommissionen kan kræve, at overskydende specielle fissile materialer, der er genvundet eller fremkommet som biprodukter, og som ikke faktisk er anvendt eller klar til anvendelse, deponeres hos agenturet eller i andre depoter, der kontrolleres eller kan kontrolleres af Kommissionen.

Således deponerede specielle fissile materialer skal straks returneres til de pågældende personer på disses anmodning.

Artikel 81

Kommissionen kan udsende inspektører til medlemsstaternes område. Forud for den første tjenesterejse, som Kommissionen overdrager til en inspektør på en medlemsstats område, hører den hver af de berørte medlemsstater med hensyn til alle inspektørens efterfølgende tjenesterejser.

Inspektørerne skal mod forevisning af et dokument, der fastslår deres status, til enhver tid have adgang til alle steder, til alle oplysninger og til alle personer, der på grund af deres erhverv beskæftiger sig med materialer, udstyr eller anlæg, der er underkastet den i dette kapitel omhandlede kontrol, i det omfang det er nødvendigt for at kontrollere malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer og for at kontrollere, at bestemmelserne i artikel 77 overholdes. Hvis den pågældende stat anmoder herom, skal de af Kommissionen udpegede inspektører ledsages af repræsentanter for denne stats myndigheder, forudsat at inspektørerne ikke derved forsinkes eller på anden måde hindres i udførelsen af deres opgaver.

I tilfælde af modstand mod gennemførelsen af en inspektion skal Kommissionen anmode Domstolens præsident om en kendelse til at sikre, at inspektionen gennemføres ved hjælp af tvang. Domstolens præsident træffer afgørelse inden for tre dage.

Hvis der er risiko for, at situationen forværres, kan Kommissionen selv udstede en skriftlig ordre, i form af en beslutning, om at gennemføre inspektionen. Denne kendelse skal straks forelægges Domstolens præsident til efterfølgende godkendelse.

Når kendelsen eller beslutningen er udstedt, skal de nationale myndigheder i den pågældende stat sikre, at inspektørerne har adgang til de steder, der er udpeget i kendelsen eller beslutningen.

Artikel 82

Inspektørerne ansættes af Kommissionen.

De er ansvarlige for at indhente og verificere de regnskaber, der er nævnt i artikel 79. De skal indberette eventuelle overtrædelser til Kommissionen.

Kommissionen kan udstede et direktiv, der pålægger den pågældende medlemsstat inden for en af den fastsat frist at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at bringe den konstaterede overtrædelse til ophør; den underretter Rådet herom.

Hvis medlemsstaten ikke efterkommer Kommissionens direktiv inden for den fastsatte frist, kan Kommissionen eller enhver berørt medlemsstat uanset artikel 141 og 142 straks indbringe sagen for Domstolen.

Artikel 83

1. Såfremt personer eller virksomheder overtræder de forpligtelser, der påhviler dem i henhold til dette kapitel, kan Kommissionen pålægge dem sanktioner.

Disse sanktioner er i rækkefølge efter deres strenghed:

a) en advarsel,

b) inddragelse af specifikke fordele såsom finansiel bistand eller teknisk bistand,

c) anbringelse af virksomheden i en periode på højst fire måneder under administration af en person eller et organ, der er udpeget efter fælles aftale mellem Kommissionen og den stat, hvorunder virksomheden hører,

d) hel eller delvis tilbagetrækning af udgangsmaterialer eller specielle fissile materialer,

2. Kommissionens afgørelser, der indebærer en forpligtelse til at levere, og som er truffet med henblik på gennemførelsen af det foregående stykke, er eksigible. De kan fuldbyrdes på medlemsstaternes område på de betingelser, der er fastsat i artikel 164.

Uanset artikel 157 har søgsmål, der indbringes for Domstolen til prøvelse af Kommissionens beslutninger om at pålægge de i stk. 1 omhandlede sanktioner, opsættende virkning. Domstolen kan dog på begæring af Kommissionen eller af en berørt medlemsstat bestemme, at beslutningen straks skal fuldbyrdes.

Beskyttelsen af de krænkede interesser skal sikres ved en passende retlig procedure.

3. Kommissionen kan rette henstillinger til medlemsstaterne om de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for på deres område at sikre overholdelsen af de forpligtelser, der følger af dette kapitel.

4. Medlemsstaterne skal sikre, at sanktionerne håndhæves, og at lovovertræderne i givet fald erstatter den forvoldte skade.

Artikel 84

Ved udøvelsen af kontrol må der ikke gøres forskel på malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer alt efter deres bestemmelse.

Kontrolområdet, kontrolmetoderne og de kontrolansvarlige organers beføjelser er begrænset til opfyldelsen af de mål, der er defineret i dette kapitel.

Kontrollen omfatter ikke materialer, der er bestemt til forsvarsformål, og som er under særlig forarbejdning til sådanne formål, eller som efter en sådan forarbejdning i overensstemmelse med en operationsplan befinder sig eller opbevares i en militær virksomhed.

Artikel 85

Når nye omstændigheder gør det påkrævet, kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Forsamlingen på anmodning af en medlemsstat eller af Kommissionen tilpasse procedurerne for anvendelse af de i dette kapitel fastsatte beskyttelsesforanstaltninger. Kommissionen undersøger enhver sådan anmodning fra en medlemsstat.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1957

Indlæg af Kim P. Nyberg » 23.01.2024 05:30:14

Kapitel VIII

Ejendomsret


Artikel 86

Særlige fissile materialer skal være Fællesskabets ejendom.

Fællesskabets ejendomsret omfatter alle fissile materialer, der er fremstillet eller importeret af en medlemsstat, en person eller en virksomhed, og som er underkastet den i kapitel VII omhandlede sikkerhedskontrol.

Artikel 87

Medlemsstaterne, personer eller virksomheder har ubegrænset ret til at anvende og forbruge specielle fissile materialer, der er kommet i deres behørige besiddelse, med forbehold af de forpligtelser, der påhviler dem i henhold til denne traktat, navnlig med hensyn til sikkerhedskontrol, agenturets valgret samt sundhed og sikkerhed.

Artikel 88

Agenturet fører en særlig konto i Fællesskabets navn, benævnt "Finansiel konto for specielle fissile materialer".

Artikel 89

1. På den særlige finanskonto for fissile materialer:

a) skal værdien af specielle fissile materialer, som en medlemsstat, person eller virksomhed er i besiddelse af eller har fået stillet til rådighed, krediteres Fællesskabet og debiteres den pågældende medlemsstat, person eller virksomhed;

b) værdien af specielle fissile materialer, der produceres eller importeres af en medlemsstat, person eller virksomhed, og som bliver Fællesskabets ejendom, debiteres Fællesskabet og krediteres den pågældende medlemsstat, person eller virksomhed. En tilsvarende postering foretages, når en medlemsstat, person eller virksomhed til Fællesskabet tilbageleverer specielle fissile materialer, som tidligere har været i denne stats, persons eller virksomheds besiddelse eller til dens rådighed.

2. Værdiændringer, der påvirker mængderne af specielle fissile materialer, udtrykkes regnskabsmæssigt på en sådan måde, at de ikke giver anledning til tab eller gevinst for Fællesskabet. Ethvert tab eller enhver gevinst bæres af eller tilfalder indehaveren.

3. Mellemværender, der opstår som følge af ovennævnte transaktion, forfalder straks til betaling efter anmodning fra kreditor.

4. Når agenturet foretager transaktioner for egen regning, betragtes det i dette kapitel som en forpligtelse.

Artikel 90

Når nye omstændigheder kræver det, kan bestemmelserne i dette kapitel om Fællesskabets ejendomsret på begæring af en medlemsstat eller af Kommissionen tilpasses af Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Forsamlingen. Kommissionen undersøger enhver sådan anmodning fra en medlemsstat.

Artikel 91

Den ejendomsret, der gælder for alle genstande, materialer og aktiver, som ikke tilkommer Fællesskabet i henhold til dette kapitel, fastsættes i hver medlemsstats lovgivning.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1957

Indlæg af Kim P. Nyberg » 23.01.2024 05:31:38

Kapitel IX

Det nukleare fællesmarked


Artikel 92

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på de varer og produkter, der er anført i de lister, der udgør bilag IV til denne traktat.

Disse lister kan efter anmodning fra Kommissionen eller en medlemsstat ændres af Rådet, der træffer afgørelse på forslag af Kommissionen.

Artikel 93

Et år efter denne traktats ikrafttræden afskaffer medlemsstaterne indbyrdes al import- og eksporttold eller afgifter med tilsvarende virkning samt alle kvantitative indførsels- og udførselsrestriktioner for så vidt angår:

a) varer, der er opført på liste A1 og A2

b) produkter på liste B, hvis de er omfattet af en fælles toldtarif og ledsaget af et certifikat udstedt af Kommissionen, hvoraf det fremgår, at de er bestemt til at blive anvendt til nukleare formål.

Ikke-europæiske områder under en medlemsstats jurisdiktion kan dog fortsat opkræve import- og eksporttold eller afgifter med tilsvarende virkning, hvis de udelukkende er af fiskal karakter. Satserne for disse afgifter og den ordning, der gælder for dem, må ikke give anledning til forskelsbehandling mellem denne stat og de øvrige medlemsstater.

Artikel 94

Medlemsstaterne indfører en fælles toldtarif i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

a) For så vidt angår de i liste A1 anførte varer, fastsættes den fælles toldtarif på samme niveau som den laveste toldtarif, der var gældende i en medlemsstat den 1. januar 1957;

b) For så vidt angår de i liste A2 anførte varer, træffer Kommissionen alle egnede foranstaltninger til at sikre, at forhandlingerne mellem medlemsstaterne indledes senest tre måneder efter denne traktats ikrafttræden. Hvis der ikke kan opnås enighed om nogle af disse varer inden et år efter denne traktats ikrafttræden, fastsætter Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen de toldsatser, der skal anvendes i den fælles toldtarif;

c) Den fælles toldtarif for de produkter, der er anført på liste A1 og A2, anvendes fra udgangen af det første år efter denne traktats ikrafttræden.

Artikel 95

Rådet kan med enstemmighed på forslag af Kommissionen træffe afgørelse om en tidligere anvendelse af toldsatserne i den fælles toldtarif for produkter på liste B, når en sådan foranstaltning vil kunne bidrage til udviklingen af kerneenergi i Fællesskabet.

Artikel 96

Medlemsstaterne afskaffer alle restriktioner, der er begrundet i nationalitet, og som berører retten for statsborgere i enhver medlemsstat til at tage kvalificeret beskæftigelse inden for kerneenergiområdet, med forbehold af de begrænsninger, der følger af grundlæggende krav til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed.

Efter høring af Forsamlingen kan Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, der forinden skal indhente udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg, udstede direktiver med henblik på anvendelsen af denne artikel.

Artikel 97

Der må ikke pålægges fysiske eller juridiske personer, offentlige eller private, der henhører under en medlemsstats jurisdiktion, restriktioner på grund af nationalitet, når de ønsker at deltage i opførelsen af nukleare anlæg af videnskabelig eller industriel karakter i Fællesskabet.

Artikel 98

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at lette indgåelsen af forsikringsaftaler, der dækker nukleare risici.

Inden to år efter denne traktats ikrafttræden udsteder Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, der forinden skal indhente udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg, og efter høring af Forsamlingen direktiver til gennemførelse af denne artikel.

Artikel 99

Kommissionen kan fremsætte henstillinger med henblik på at lette de kapitalbevægelser, der har til formål at finansiere de industrielle aktiviteter, der er anført i bilag II til denne traktat.

Artikel 100

Hver medlemsstat forpligter sig til i valutaen i den medlemsstat, hvor den begunstigedes kreditor er bosat, at tillade enhver betaling i forbindelse med bevægelse af varer, tjenesteydelser eller kapital samt enhver overførsel af kapital og indtjening, i det omfang bevægelsen af varer, tjenesteydelser, kapital og personer mellem medlemsstaterne er blevet liberaliseret i medfør af denne traktat.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Kim P. Nyberg
Indlæg: 3104
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Historisk tidslinje om EU's fri bevægelighed året 1957

Indlæg af Kim P. Nyberg » 23.01.2024 05:32:42

Kapitel X

Eksterne relationer


Artikel 101

Fællesskabet kan inden for rammerne af sine beføjelser og sin kompetence indgå forpligtelser ved at indgå aftaler eller kontrakter med et tredjeland, en international organisation eller en statsborger i et tredjeland.

Sådanne aftaler eller kontrakter forhandles af Kommissionen i overensstemmelse med Rådets direktiver; de indgås af Kommissionen med godkendelse af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Aftaler eller kontrakter, hvis gennemførelse ikke kræver Rådets medvirken, og som kan gennemføres inden for rammerne af det relevante budget, forhandles og indgås dog udelukkende af Kommissionen; Kommissionen holder Rådet underrettet.

Artikel 102

Aftaler eller kontrakter, der indgås med et tredjeland, en international organisation eller en statsborger i et tredjeland, i hvilke foruden Fællesskabet en eller flere medlemsstater er parter, træder først i kraft, når alle de berørte medlemsstater har meddelt Kommissionen, at disse aftaler eller kontrakter finder anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne i deres respektive nationale lovgivning.

Artikel 103

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen udkast til aftaler eller overenskomster med et tredjeland, en international organisation eller en statsborger i et tredjeland, for så vidt disse aftaler eller kontrakter vedrører spørgsmål, der er omfattet af denne traktats anvendelsesområde.

Hvis et udkast til aftale eller kontrakt indeholder bestemmelser, der hindrer anvendelsen af denne traktat, skal Kommissionen inden en måned efter modtagelsen af en sådan meddelelse gøre den pågældende stat bekendt med sine bemærkninger.

Staten må ikke indgå den foreslåede aftale eller kontrakt, før den har imødekommet Kommissionens indvendinger eller efterkommet en afgørelse fra Domstolen, der træffer hasteafgørelse efter anmodning fra staten, om de foreslåede klausulers forenelighed med bestemmelserne i denne traktat. Der kan indgives begæring til Domstolen på et hvilket som helst tidspunkt, efter at staten har modtaget Kommissionens bemærkninger.

Artikel 104

Ingen person eller virksomhed, der indgår eller fornyer en aftale eller kontrakt med et tredjeland, en international organisation eller en statsborger i et tredjeland efter denne traktats ikrafttræden, kan påberåbe sig denne aftale eller kontrakt for at unddrage sig de forpligtelser, der følger af denne traktat.

Hver medlemsstat træffer de foranstaltninger, som den anser for nødvendige for på Kommissionens anmodning at meddele denne alle oplysninger om aftaler eller kontrakter, der efter denne traktats ikrafttræden er indgået inden for dens anvendelsesområde af en person eller en virksomhed med et tredjeland, en international organisation eller en statsborger i et tredjeland. Kommissionen kan kun kræve en sådan meddelelse med henblik på at sikre sig, at sådanne aftaler eller kontrakter ikke indeholder klausuler, der hindrer gennemførelsen af denne traktat.

På begæring af Kommissionen træffer Domstolen afgørelse om, hvorvidt sådanne aftaler eller kontrakter er forenelige med bestemmelserne i denne traktat.

Artikel 105

Bestemmelserne i denne traktat kan ikke påberåbes til hinder for gennemførelsen af aftaler eller kontrakter, der inden dens ikrafttræden er indgået af en medlemsstat, en person eller en virksomhed med et tredjeland, en international organisation eller en statsborger i et tredjeland, når Kommissionen har fået meddelelse om disse aftaler eller kontrakter senest tredive dage efter denne traktats ikrafttræden.

Aftaler eller kontrakter, der mellem undertegnelsen og denne traktats ikrafttræden er indgået af en person eller en virksomhed med et tredjeland, en international organisation eller en statsborger i et tredjeland, kan dog ikke påberåbes som begrundelse for manglende gennemførelse af denne traktat, hvis Domstolen på begæring af Kommissionen finder, at en af de afgørende grunde til at indgå aftalen eller kontrakten var, at en af parterne havde til hensigt at omgå bestemmelserne i denne traktat.

Artikel 106

Medlemsstater, der inden denne traktats ikrafttræden har indgået aftaler med tredjelande om samarbejde på atomenergiområdet, er forpligtet til i fællesskab med Kommissionen at føre de nødvendige forhandlinger med disse tredjelande for at sikre, at de rettigheder og forpligtelser, der følger af sådanne aftaler, i videst muligt omfang overtages af Fællesskabet.

Enhver ny aftale, der følger af sådanne forhandlinger, kræver samtykke fra den eller de medlemsstater, der har undertegnet de ovenfor nævnte aftaler, og godkendelse af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal.
Seniorrådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Besvar