Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Her kan du skrive om/søge information om livet i Danmark, herunder Danskundervisning, Rettigheder i DK, Økonomi & Skat (Børnepenge, pension m.v.), Sygdom & dødsfald, Skilsmisse m.v.

Redaktører: ZB, AUG Board

Chr. R.
Indlæg: 156
Tilmeldt: 02.02.2015 23:44:22

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af Chr. R. » 22.06.2019 22:09:32

Kim P. Nyberg skrev:
22.06.2019 20:10:29
På baggrund af ovenstående, vil ÆUG tage kontakt til Ministeriet for at få dem til at skrive en ny vejledning til kommunerne og til Ankestyrelsen, som er til at forstå.

Ydelsen ER EN BONUS målrettet ægtefæller til danske statsborgere familiesammenført efter udlændingelovens regler. DET ER IKKE EN SOCIAL YDELSE.

Med venlig hilsen

Kim Pedersen Nyberg
Formand for Ægteskab Uden Grænser
Super - både for os og ikke mindst også andre i samme situation.

Vi har dog endnu ikke hørt mere i sagen, så mon ikke der snart sker noget???

gert55
Indlæg: 19
Tilmeldt: 02.04.2017 08:41:28

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af gert55 » 23.06.2019 12:18:32

Hej. Min kone fra Ukraine har bestået danskprøve 2 i april måned. Vi søgte om danskbonus samtidig med min nedsættelse af garantien. Vi fik begge dele her midt i juni uden problemer, og uden at de spurgte om noget. Vi bor i Mariagerfjord kommune i Nordjylland.

Chr. R.
Indlæg: 156
Tilmeldt: 02.02.2015 23:44:22

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af Chr. R. » 25.06.2019 06:13:33

I nat er der kommer hele 2 mails til min hustru fra Ankestyrelsen:

"Afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om at bevillige danskbonus som selvforsørgende men samtidig nedskrive din sikkerhedsstillelse med et tilsvarende beløb. Kommunen afgjorde sagen den 23. januar 2019.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:
 Du har ret til danskbonus som selvforsørgende.
• Vi kan ikke som klageinstans behandle spørgsmålet om nedskrivningen af din sikkerhedsstillelse.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, om at du er berettiget til danskbonus. Det betyder dog også, at vi ikke som klageinstans kan tage
stilling til spørgsmålet om nedskrivningen af din sikkerhedsstillelse, da vi ikke som klageinstans har kompetence i sagen.

Vi har dog for så vidt angår klagen over nedskrivelsen af sikkerhedsstillelsen videregivet sagen til behandling i Ankestyrelsens tilsyn, som fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder lovgivningen.

Du vil høre nærmere herom i et særskilt brev.

På de næste sider kan du læse mere om afgørelsen.

Venlig hilsen
"Navn"

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du opfylder betingelserne for at modtage danskbonus som selvforsørgende.

Vi vurderer også, at vi ikke som klageinstans har kompetence til at behandle klagen over nedskrivningen af din sikkerhedsstillelse. Vi bemærker, at vi dog for så vidt angår klagen over nedskrivelsen af sikkerhedsstillelsen har videregivet sagen til behandling i Ankestyrelsens tilsyn, som fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder lovgivningen. Du vil høre nærmere herom i et særskilt brev.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du er selvforsøgende og ikke tidligere har modtaget dansktillæg eller danskbonus.

Vi lægger også vægt på, at du er familiesammenført og har bestået Prøve i Dansk 2.

Vi er opmærksomme på, at kommunen har oplyst, at den vil nedskrive din sikkerhedsstillelse, som er stillet i forbindelse med din familiesammenføring, med det beløb, som bliver udbetalt til dig i danskbonus.

Vi er også opmærksomme på din oplysning om, at danskbonus ikke kan betragtes som hjælp efter integrationsloven i udlændingelovens forstand. Du har henvist til Udlændinge- og Integrationsministeriets informationsbrev af 7. juni 2018. Du mener derfor ikke, at kommunen har ret til at modregne et beløb, der svarer til den udbetalte danskbonus, i sikkerhedsstillelsen.

Vi lægger dog vægt på, at Ankestyrelsen alene kan behandle klager over afgørelser, når dette er bestemt ved lov eller i bekendtgørelse.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at retten til at nedskrive sikkerhedsstillelsen følger af bekendtgørelsen om sikkerhedsstillelse, og at der ikke i bekendtgørelsen er regler om klagemulighed. Bekendtgørelsen er udstedet på baggrund af Udlændingeloven, og der er heller ikke klagemulighed i forhold til spørgsmålet om nedskrivning af sikkerhedsstillelse i Udlændingeloven.

Om reglerne

Efter reglerne har en udlænding, som er eller har været omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og som ikke modtager ydelser efter aktivlovens §§ 22-25, ret til efter ansøgning at modtage en danskbonus, hvis udlændingen har bestået en prøve i dansk, der giver ret til danskbonus.

Det er en forudsætning for at være omfattet af den persongruppe, som kan have ret til danskbonus, at udlændingen har et opholdsgrundlag som er omfattet af integrationslovens § 2, stk. 2, eller stk. 3.

Reglerne om danskbonus finder anvendelse for udlændinge, der har bestået en danskprøve efter den 1. januar 2018.

Danskbonus udbetales som et skattefrit engangsbeløb på 6.120 kr. (2018- niveau).

En udlænding kan alene modtage danskbonus én gang. En person anses for at have modtaget dansktillæg eller danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik, hvis ansøgeren har opnået ret til dansktillæg eller danskbonus én gang, uanset med hvilket beløb dansktillægget eller danskbonussen er
udbetalt og uanset, hvor mange måneder der er udbetalt dansktillæg eller danskbonus for. En udlænding, der tidligere har opnået ret til dansktillæg eller danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik, har således ikke ret til danskbonus efter integrationsloven.

Efter reglerne kan afgørelser efter integrationsloven indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Efter reglerne kan kommunen nedskrive sikkerhedsstillelse, der er stillet på baggrund af Udlændingeloven, med ethvert beløb, der udbetales til udlændingen efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.

Der er ikke efter bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse eller Udlændingeloven klagemulighed i forhold til afgørelser om nedskrivning af sikkerhedsstillelsen.

Oplysninger i sagen
Vi har afgjort sagen ud fra:
 Oplysninger, vi har fået fra kommunen

 Kommunens afgørelse af 23. januar 2019
 Klagen af 7. februar 2019 til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg
 Kommunens genvurdering af 19. februar 2019

Ankestyrelsen har ikke modtaget yderligere oplysninger efter genvurderingen.

Regler

Her er de regler, vi har afgjort din sag efter.

Love og bekendtgørelser

Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Nr. 474 af 1. juli 1998, Jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 11. oktober 2017 og med ændringer ved lov nr. 320 af 24. april 2018.

 § 22 om personkredsen for ret til danskbonus

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018:

 § 60 om klage til Ankestyrelsen

Bekendtgørelse nr. 617 af 27. maj 2018 om danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven

 § 2 om danskbonus
 § 3 om hvilke prøver, der kan give ret til danskbonus
 § 8 udbetaling af danskbonus
 § 9, stk. 2 om, at § 2 finder anvendelse for udlændinge, der har bestået en danskprøve efter den 1. januar 2018.

Bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018 om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven.

 § 13 om inddrivelse i sikkerhedsstillelsen

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. bekendtgørelse 227 af 11. marts 2019.

 §§ 1-4 om retssikkerhedslovens anvendelsesområde

Der er uddrag af reglerne til sidst i afgørelsen. Du finder reglernes fulde ordlyd på www.retsinformation.dk

Kopi er sendt til:
"X" KOMMUNE

Vi har registreret afgørelsen om, at du er bevilliget danskbonus som en stadfæstelse. Læs mere om registreringen på ast.dk/koderegistrering

Lovuddrag

Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Nr. 474 af 1. juli 1998, Jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 11. oktober 2017 og med ændringer ved lov nr. 320 af 24. april 2018.

§ 22. En udlænding omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, der ikke modtager hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik, og som har bestået Prøve i Dansk 2, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. eller FVU-læsning, trin 2, jf. lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, eller tilsvarende eller højere prøve i dansk, kan efter ansøgning modtage en danskbonus, som udbetales som et skattefrit engangsbeløb på 6.000 kr. (2017-niveau).
Stk. 2. Der kan kun udbetales danskbonus efter stk. 1 én gang. En udlænding, der tidligere har opnået ret til dansktillæg eller danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik, kan ikke modtage danskbonus efter stk. 1.
Stk. 3. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler for, hvilke prøver i dansk der er på tilsvarende niveau som eller højere niveau end dem, der er nævnt i stk. 1.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018:

§ 60. Når det fremgår af lovgivningen, kan kommunalbestyrelsens, herunder jobcenterets afgørelser og afgørelser efter § 109, stk. 3, og § 110, stk. 3, i lov om social service, der træffes af lederen af boformen, indbringes for Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.
Stk. 2. Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen. Dog kan klager over afgørelser i spørgsmål om konkurrenceforvridning efter § 33, stk. 1, og §§ 49 og 65 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tillige indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af andre, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
Stk. 3. Afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser der skal være til rådighed i kommunen og takster for tilbuddene, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Bekendtgørelse nr. 617 af 27. maj 2018 om danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven

§ 2. Kommunen yder efter ansøgning danskbonus til en udlænding, der er omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i integrationsloven og ikke modtager hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik, og som har bestået en prøve i dansk, der giver ret til danskbonus, jf. § 22, stk. 1, i integrationsloven.
Stk. 2. Der kan kun udbetales danskbonus efter stk. 1 én gang. En udlænding, der tidligere har opnået ret til dansktillæg eller danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik, kan ikke modtage danskbonus efter stk. 1.
§ 3. Der ydes danskbonus for bestået Prøve i Dansk 2, jf. § 9, stk. 1, i

lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. eller for FVU- læsning trin 2, jf. lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Prøve i Dansk 2 er bestået, hvis der opnås et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen).
Stk. 2. Herudover ydes danskbonus for følgende prøver i dansk:
1) Bestået Prøve i Dansk 3 med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) eller Studieprøven bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7- trins-skalaen) i hver af de fire discipliner.
2) Folkeskolens afsluttende prøver 9. eller 10. klasse bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7- trins-skalaen) i danskdisciplinerne bortset fra orden.
3) Bevis for studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) samt for studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).
4) Bevis for almen forberedelseseksamen (avu).
5) Prøvebevis for bestået enkeltfag i dansk eller dansk som andetsprog med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02
(efter 7-trins-skalaen) på et af niveauerne G-A fra en af følgende uddannelser: stx, hf, hhx, htx, eux, eud eller avu.
6) Bestået FVU-læsning trin 3 eller 4.
7) Bevis for International Baccalaureate (IB) med dansk på A- eller B- niveau.
8) Bestået Danskprøve 3 fra Studieskolen i København.
9) Bevis for videregående uddannelser på universiteter, professionsskoler, handelshøjskoler, sygeplejeskoler, seminarier m.v., medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb.

§ 8. Danskbonus efter § 2 udbetales som et skattefrit engangsbeløb på 6.120 kr. (2018-niveau).

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. § 2 finder anvendelse for udlændinge, der har bestået en danskprøve efter den 1. januar 2018.

Bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018 om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven.

§ 13. Hvis der udbetales hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til udlændingen, skal kommunalbestyrelsen foretage tvangsinddrivelse i sikkerhedsstillelsen af hele det beløb, som kommunen har udbetalt til udlændingen.
Stk. 2. Tvangsinddrivelse som nævnt i stk. 1 foretages uanset størrelsen af det beløb, der er udbetalt til udlændingen, efter lov om aktiv
socialpolitik eller integrationsloven.
Stk. 3. Sikkerhedsstillelsen nedskrives med ethvert beløb, der udbetales til udlændingen efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.
Stk. 4. Når sikkerhedsstillelsen er nedskrevet med beløb, der sammenlagt svarer til hele beløbet, der er stillet sikkerhed for, kan der ikke foretages yderligere inddrivelse i sikkerheden. Når sikkerhedsstillelsen er nedskrevet med beløb, der sammenlagt svarer til hele beløbet, der er stillet sikkerhed for, oprettes der ikke en ny sikkerhedsstillelse.

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. bekendtgørelse nr. 227 af 11. marts 2019.

§ 1. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gælder, når kommunalbestyrelsen eller Ankestyrelsen, jf. dog § 3, stk. 2, men ikke Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, behandler og afgør sager efter:
1) Lov om social pension.
2) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
3) Lov om individuel boligstøtte.
4) Lov om sygedagpenge.
5) Lov om aktiv socialpolitik.
6) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
7) Lov om social service, jf. dog stk. 3.
8) Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.
9) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.
10) Lov om seniorjob.
11) Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
12) Lov om kontantydelse.
13) Kapitel 2 i lov om friplejeboliger.
14) Lov om forsøg med et socialt frikort.
15) Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.
16) Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
Stk. 2. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gælder endvidere, når Familieretshuset træffer afgørelse efter § 131 i lov om social service.
Stk. 3. § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om handlekommune gælder ikke for forebyggende
hjemmebesøg, jf. § 79 a i lov om social service.
Stk. 4. § 11, stk. 1, nr. 2, § 11 b, jf. § 11, stk. 1, nr. 2, og § 12 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gælder, når kommunerne udbetaler ydelser efter lov om integration af udlændinge i Danmark.
Stk. 5. § 11 a, stk. 1, 2 og 4-6, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gælder ved kommunalbestyrelsens behandling af
de sager, der er nævnt i § 178 a i lov om almene boliger m.v.
Stk. 6. § 85 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gælder ved kommunalbestyrelsens behandling af sager efter lov
om ophævelse af lov om servicejob.

§ 2. §§ 3, 4 og 10, § 11, stk. 1, § 11 a, stk. 1-5, § 11 b, § 11 c, stk. 1, nr. 4, og § 12 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område finder tilsvarende anvendelse, når Udbetaling Danmark behandler og træffer afgørelse efter:
1) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
2) Lov om opkrævning af underholdsbidrag.
3) Lov om en børne- og ungeydelse.
4) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.
5) Lov om social pension.
6) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
7) Lov om individuel boligstøtte.
8) Lov om friplejeboliger.
9) Lov om aktiv socialpolitik.
10) Lov om delpension.
11) Lov om fleksydelse.
12) Sundhedsloven.
13) Repatrieringsloven.

§ 3. §§ 10 og 11, § 11 a, stk. 1, 2 og 4-6, og § 12 samt kapitel 9, §§ 67-70 og § 72, stk. 1 og 7, og kapitel 11 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt denne bekendtgørelses kapitler 3, 5 og 6 gælder, når Ankestyrelsen behandler og afgør sager efter:

1) Lov om almene boliger m.v. og lov om boliger for ældre og personer med handicap.
2) § 53, stk. 2, 3. pkt., i lov om integration af udlændinge i Danmark.
3) Repatrieringslovens § 12, stk. 2.
4) Lov om folkeskolen (afgørelser om søskendemoderation og fripladser).
Stk. 2. § 10, § 11, stk. 1, § 11 a, stk. 1, 2 og 4-6, § 11 b, § 11 c, stk. 1,
nr. 4, og § 12 samt kapitel 9, §§ 66-70 og § 72 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt denne bekendtgørelses kapitler 3 og 5 gælder, når Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser, som er truffet af Udbetaling Danmark efter § 2, nr. 1-9 og 13, i denne bekendtgørelse.
Stk. 3. §§ 10 og 11, § 11 a, stk. 1, 2 og 4-6, og § 12 samt kapitel 9, §§ 67-70 og § 72, stk. 1 og 7, i lov om retssikkerhed og administration på
det sociale område samt denne bekendtgørelses kapitler 3, 5 og 6 gælder, når Ankestyrelsen behandler og afgør sager efter lov om tolkning til personer med hørehandicap.
Stk. 4. Kapitel 9 og §§ 68 og 70 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gælder, når Ankestyrelsen behandler og afgør sager efter:
1) Lov om arbejdsskadesikring.
2) Lov om sikring mod følger af arbejdsskade.
3) Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.
4) Lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.
5) Lov om erstatning til besættelsestidens ofre.

§ 4. Kapitlerne 1-7, 11 og 12 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt de bestemmelser, der er nævnt i § 59 a, stk. 6, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og denne bekendtgørelses kapitel 2, § 10, stk. 2 og 3, og kapitel 5-7 gælder, når Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, træffer
afgørelse efter de love, der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1, 2, 4-6 og 10-12, og § 2, nr. 10 og 11, i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. De bestemmelser, der er nævnt i § 59 b, stk. 9, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt denne
bekendtgørelses § 10, stk. 2 og 3, og § 19, gælder, når Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg træffer afgørelse efter § 59 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3. De bestemmelser, der er nævnt i § 59 a, stk. 6, og kapitel 11 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt denne bekendtgørelses kapitel 2, § 10, stk. 2 og 3, og kapitel 5-7, gælder, når Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandler og afgør sager efter § 53, stk. 2, 1. pkt., i lov om integration af udlændinge i Danmark og efter § 19, stk. 2, i lov om børnepasningsorlov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I den anden mail oplyses følgende:

"Bekræftelse

Ankestyrelsen kan oplyse, at vi som tilsynsmyndighed nu behandler din sag, for så vidt angår klagen over nedskrivelsen af sikkerhedsstillelsen.

Du vil høre fra os, når vi har besluttet, hvad der skal ske i sagen.

Vi skriver til dig igen, hvis du ikke har fået svar fra os inden 8 måneder.

Her vil vi oplyse, hvornår vi forventer at kunne svare dig.

Hvis din henvendelse helt eller delvist handler om et afslag på aktindsigt, forventer vi dog at kunne behandle dette spørgsmål inden 2 måneder. Ellers skriver vi til dig igen.

Du kan læse mere om tilsynet med kommuner og regioner på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk/tilsynet.

Venlig hilsen
Ankestyrelsen"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så snart der igen kommer nyt i sagen, vil jeg fortsat holde jer orienteret herom.

mh
Indlæg: 10186
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af mh » 25.06.2019 16:25:07

Møllen maler langsomt, men grundigt, og kommer forhåbentlig frem til den rigtige afgørelse, som kan offentliggøres i anonymiseret tilstand, så alle kan 'låne' den, hvis de får brug for det.
mh
Rådgiver for ÆUG

Chr. R.
Indlæg: 156
Tilmeldt: 02.02.2015 23:44:22

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af Chr. R. » 02.07.2019 10:46:56

Så er der netop sket mere i sagen, idet min hustru nu har modtaget dette brev fra vores kommune

"Ny afgørelse om udbetaling af Danskbonus

"X" Kommune har d. 23. januar 2019 truffet afgørelse på din ansøgning om danskbonus. I afgørelsen står skrevet at sikkerhedsstillelsen som er stillet i forbindelse med din familiesammenføring ville blive nedskrevet med det udbetalte beløb på 6.242 kr. jf. § 13 i Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven.

"X" Kommune er efter tidligere truffet afgørelse blevet gjort opmærksomme på, at danskbonus udbetalt efter integrationsloven skal betragtes som en præmie og ikke en hjælp i henhold til Orienteringsbrev til kommunerne om 3 procents nedsættelse af integrationsydelsen og omlægning af dansktillæg til en tidsbegrænset danskbonus og et engangsbeløb til personer, der ikke modtager integrationsydelse af 7. juni 2019.

Danskbonus skal af den årsag ikke trækkes i sikkerhedsstillelsen, som skrevet ovenfor. "X" Kommune beklager, du bedes se bort fra tidligere afgørelse.

Der træffes derfor ny afgørelse om at den udbetalte danskbonus på 6.242 kr. ikke skal trækkes i din sikkerhedsstillelse.

Med venlig hilsen

"Navn"

"
Således er vi nu endt ud med en afgørelse som vi håbede på, og TUSIND tak for hjælpen her fra ÆUGs side :)

Vores kommune har tidligt i forløbet oplyst telefonisk, at de har ud fra deres daværende praksis, har afvist mange og ikke mindst alle ansøgere som havde søgt om Dansk Bonus. Disse ansøgere burde kommunen vel af egen drift, nu selv kontakte nu, og oplyse dem om kommunens fejlfortolkning af reglerne, således de ansøgere nu også får udbetalt den bonus deres ægtefælle har gjort sig fortjent til???

Skulle ÆUG ønske det, kan I kontakte mig, såfremt ÆUG ønsker afgørelse fra Ankestyrelsen samt fra vores kommune tilsendt i deres fulde og originale pdf versioner, såfremt dette kan være til hjælp for andre i samme situation som vi stod i.

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2004
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af Kim P. Nyberg » 02.07.2019 14:44:25

Ja, det bør kommunen gøre af egen drift.
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

mh
Indlæg: 10186
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af mh » 02.07.2019 17:53:33

Tillykke med det! Og sikke noget tåbeligt at bruge tid = penge på for kommunens vedkommende. Det har sikkert i arbejdstid kostet dem mere end de godt 6.000 kr.
mh
Rådgiver for ÆUG

BNS82
Indlæg: 115
Tilmeldt: 09.04.2018 11:44:09

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af BNS82 » 02.07.2019 23:25:25

Tillykke med at få afgørelsen vendt til det korrekte og tak for et godt opslag, står snart (forhåbentligt) og skal til at søge også, så er det rart at have sådan noget med i baggagen.

DortheM
Indlæg: 519
Tilmeldt: 01.06.2017 09:09:56

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af DortheM » 03.07.2019 08:31:41

Tillykke med at få det på plads på den gode måde. Og tak for at du deler det, så andre kan få gavn af afgørelsen.

Chr. R.
Indlæg: 156
Tilmeldt: 02.02.2015 23:44:22

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af Chr. R. » 03.07.2019 23:16:29

Så har min hustru også modtaget en mail fra Ankestyrelsen. Den lyder som følgende:

"Din klage over X Kommune

Du har klaget over X Kommunes afgørelse af 23. januar 2019 om at bevilge dig danskbonus som selvforsørgende, men samtidig nedskrive din sikkerhedsstillelse med et tilsvarende beløb.

Ankestyrelsen traf som klageinstans den 24. juni 2019 afgørelse om, at du har ret til danskbonus som selvforsørgende. For så vidt angår klagen over
nedskrivning af sikkerhedsstillelsen blev din klage videregivet til behandling i tilsynet, som fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder lovgivningen.

Konklusion

Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag.

Vi gør derfor ikke mere i sagen.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

Vi skal vurdere, om sagen er generelt egnet til at understøtte det kommunale tilsyns overordnede formål og funktion. Vi lægger vægt på, om det vil have væsentlig betydning, at vi tager sagen op til behandling.

Vi vurderer på baggrund af X Kommunes redegørelse af 1. juli 2019, at der ikke er anledning til at rejse en tilsynssag.

Sagens oplysninger

Vi bad den 25. juni 2019 Kommune om at redegøre for sagen samt for kommunens generelle praksis for nedskrivning af sikkerhedsstillelsen med et beløb svarende til udbetalt danskbonus.

Vi har den 1. juli 2019 modtaget X Kommunes redegørelse af samme dato.

Følgende fremgår blandt andet af redegørelsen:

”På baggrund af Ankestyrelsens henvendelse har kommunen foretaget en vurdering af, om afgørelserne i de tre sager kan anses for at være i overensstemmelse med gældende ret for så vidt angår spørgsmålet om nedskrivning af sikkerhedsstillelse.

Det er X Kommunes vurdering, at dette beklageligvis ikke er tilfældet.

X Kommune må konstatere, at der i forbindelse med afgørelserne i de tre sager – og genvurderingerne af de to første sager – ikke var opmærksomhed på Udlændinge - og Integrationsministeriets orienteringsbrev nr. 9550 af 7. juni 2018 til kommunerne om 3 procents nedsættelse af integrationsydelsen og omlægning af dansktillæg til en tidsbegrænset danskbonus og et engangsbeløb til personer, der ikke modtager integrationsydelse.

(...)

Ankestyrelsens henvendelse har derfor givet anledning til, at X Kommune har rettet skriftlig henvendelse til de tre pågældende borgere og berigtiget afgørelserne. Kommunen har samtidig beklaget forløbet.

X Kommune har desuden iværksat tiltag, der skal sikre, at der fremadrettet ikke træffes afgørelse om nedskrivning af sikkerhedsstillelse i forbindelse med bevilling af danskbonus.”


Vi finder på den baggrund ikke anledning til at foretage os yderligere.

Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i
§ 48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven.

Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag. Det står i § 48 a i kommunestyrelsesloven.

Ankestyrelsens tilsyn er således ikke en klageinstans.

Ankestyrelsens tilsyn er et fremadrettet tilsyn. Når vi overvejer at rejse en tilsynssag, kan det have betydning, om sagen har aktuel betydning, og om kommunen har en forkert forståelse af lovgivningen.

Formålet med at rejse en tilsynssag vil typisk være at standse en aktuel ulovlig handling i kommunen. Det kan også være at gennemtvinge en lovlig handling i de tilfælde, hvor kommunen har undladt at opfylde en handlepligt.

Venlig hilsen
"Navn"

Kopi er sendt til:
X Kommune

Vi har anvendt:
Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven) nr. 47 af 15. januar 2019

mh
Indlæg: 10186
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af mh » 04.07.2019 13:10:02

Dejligt at du på denne måde får at vide, at kommunen har rettet forholdene for andre også :)
mh
Rådgiver for ÆUG

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2004
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af Kim P. Nyberg » 04.07.2019 13:44:00

Desuden er det notorisk forkert, når en kommune skriver at "vi har truffet afgørelse om...".

Det er ikke noget en kommune selvstændigt kan træffe beslutning om. Er en lov vedtaget i Folketinget, så gælder den selvfølgelig i alle landets kommuner. Og så skal kommunerne overholde den.

Men det er desværre blevet sådan, at når en kommune skal tryne en borger, så kan kommunen godt finde ud af at læse loven - og mere til. Handler det derimod om noget, som du og jeg har ret til, fatter de ikke en meter af lovteksten og den tilhørende vejledning.
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Besvar