Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Her kan du skrive om/søge information om livet i Danmark, herunder Danskundervisning, Rettigheder i DK, Økonomi & Skat (Børnepenge, pension m.v.), Sygdom & dødsfald, Skilsmisse m.v.

Redaktører: ZB, AUG Board

Chr. R.
Indlæg: 156
Tilmeldt: 02.02.2015 23:44:22

Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af Chr. R. » 18.01.2019 15:08:34

Hej

Efter min hustru har bestået den afsluttende Dansk 2 prøve, har vi søgt om Dansk Bonus hos vores bopælskommune. I dag fik vi et "afslag", idet det blev oplyst, at hun som familiesammenført og endnu ikke dansk statsborger, så vil en udbetaling af Dansk Bonus bliver modregnet 100% i den sikkerhedsstillelse jeg har stillet. Begrundelsen herfor var, at det fra kommunens side bliver Dansk Bonus betragtet som en ydelse, og derfor skal modregnes.

Jeg forstår så ikke, at man stillet en "bonus" i sigte, når den så modregnes fuldt ud hos modtager.

Derfor mit spørgsmål: er det korrekt, at en familiesammenført reelt er afskåret for Dansk Bonus som i vort tilfælde?

Det er ingen hemmelighed, at såfremt det er korrekt, så er jeg mildt sagt tosset over den forskelsbehandling hun igen oplever. Havde hun været flygtning, så havde pengekassen også været åben her. Utroligt at hun er afskåret for denne bonus, trods laveste fravær i klassen, opnået de højeste karakter samt har arbejdet stort set fra dag et hvor det var muligt :evil:

mh
Indlæg: 10183
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af mh » 18.01.2019 15:46:10

Om igen - sagsbehandleren er ikke nået til §§ 2 og 8i loven:

Hermed en kladde til en klageskrivelse til kommunen:
----------------
Undertegnede ønsker at påklage afslag på udbetaling af danskbonus.

Jeg henviser til følgende uddrag af Bekendtgørelse om danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven:

"Kapitel 1
Personkreds
---
§ 2. Kommunen yder efter ansøgning danskbonus til en udlænding, der er omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i integrationsloven og :!: ikke modtager hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik :!: , og som har bestået en prøve i dansk, der giver ret til danskbonus, jf. § 22, stk. 1, i integrationsloven.
Stk. 2. Der kan kun udbetales danskbonus efter stk. 1 én gang. En udlænding, der tidligere har opnået ret til dansktillæg eller danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik, kan ikke modtage danskbonus efter stk. 1.

§ 8. Danskbonus efter § 2 udbetales som et skattefrit engangsbeløb på 6.120 kr. (2018-niveau)."

Jeg ( :!: din ægtefælle, jo) er berettiget efter integrationsloven, og IKKE aktivloven. Det er derfor IKKE en ydelse, som kommunen kan modregne i sikkerhedsstillelsen.
---------------------------------
Lav understregning under det mellem de to udråbstegn og slet dem (jeg kan ikke lave streger under teksten på min mac), da noget tyder på at sagsbehandleren eller ikke vil kunne se det ... :roll:
mh
Rådgiver for ÆUG

mh
Indlæg: 10183
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af mh » 18.01.2019 15:47:28

PS - SKRIV klagen, for så er kommunen forpligtet til at give skriftligt svar, og desuden - hvis de fastholder afslag - at henvise til på hvilket lovgrundlag de træffer afgørelse.
mh
Rådgiver for ÆUG

Chr. R.
Indlæg: 156
Tilmeldt: 02.02.2015 23:44:22

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af Chr. R. » 18.01.2019 17:34:43

Tusind tak for hjælpen :mrgreen:

Jeg har været SÅ harm efter samtalen tidligere i dag, ikke mindst fordi min hustru har kæmpet så meget med at lære dansk, og været så stolt at det opnået resultat.

Jeg lover at vende tilbage med en opfølgning på sagen når den foreligger.

BNS82
Indlæg: 115
Tilmeldt: 09.04.2018 11:44:09

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af BNS82 » 18.01.2019 18:21:24

Hvis man består PID2, mens man er på processuelt ophold, vil det så betyde, man ikke kan søge denne bonus?

DortheM
Indlæg: 519
Tilmeldt: 01.06.2017 09:09:56

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af DortheM » 19.01.2019 01:05:39

Chr. R. se dette informationsbrev af 7/6 2018 til kommunerne fra Udlændinge- og Integrationsministeriets om bl.a. Dansk bonus til familiesammenførte.
http://www.socialjura.dk/content-storag ... f-76-2018/

Det sidste punkt lyder.:

7. Danskbonus efter integrationsloven og ægtefællesammenføring
Udlændingelovens § 9, stk. 5, lyder som følger:
”Opholdstilladelse efter st k. 1, nr. 1, skal, medmindr e ganske særlige gr unde, her under hensynet til
familiens enhed, afgørende taler derimod, betinges af, at den herboende person i 3 år forud for
afgørelsen om opholdstilladelse ikke har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller
integrationsloven. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal endvidere, medmindre ganske særlige
grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod, betinges af , at ansøger en og
den herboende per son ikke modtager hjælp efter lov om akt iv socialpolitik eller integrationsloven, i
tiden indtil ansøgeren meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. 1. og 2. pkt. omfatter dog ikke hjælp
i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til
forsørgelse, eller ydelser, der må sidest illes med løn eller pension eller træder i stedet herfor. ”
Denne og tilsvar ende bestemmelser i eksempelvis § 9 stk. 12, i udlændingeloven rejser spørgsmålet,
om udbetaling af danskbonus efter integrationsloven kan være til hinder for f.eks.
ægtefællesammenføring.
Det bemærkes hertil, at danskbonus udbetalt eft er integrationsloven er at betragte som en præmie for
gennemfør t danskuddannelse. E n per son, der har fået udbet alt danskbonus efter int egr ationsloven, har
dermed ikke modtaget hjælp efter integr ationsloven i udlændingelovens forstand.

Chr. R.
Indlæg: 156
Tilmeldt: 02.02.2015 23:44:22

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af Chr. R. » 23.01.2019 17:02:02

Så er nyt i sagen.

Jeg sendte kommunen en mail, indeholdende den information jeg fik her fra hhv. mh og DortheM. Herefter blev jeg kontaktet telefonisk af kommunen i mandags, som oplyste at de havde modtaget min mail, samt at indholdet som sådan var korrekt. De fastholdte dog, at Dansk Bonus var en ydelse, og jf. gældende regler, vil en udbetaling blive modregnet i den stillet sikkerhed.

Det blev aftalt, at jeg/vi ønskede min hustrus Dansk Bonus udbetalt, og at kommunen i den sammenhæng ville skrive hvorfor de mener beløbet skal modregnes. Efterfølgende kan jeg så vælge at klage over dette.

Nu har vi modtaget brevet med afgørelsen fra kommunen, og det lyder således:

"Afgørelse om udbetaling af Danskbonus

Du har d. 15. januar 2019 ansøgt "X" kommune om modtagelse af danskbonus som
selvforsørgende.

Der ydes danskbonus jf. § 2, i Bekendtgørelse om danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og
integrationsloven, for bestået Prøve i Dansk 2, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne
udlændinge m.fl. eller for FVU-læsning trin 2, jf. lov om forberedende voksenundervisning og
ordblindeundervisning for voksne.

"X" kommune træffer hermed afgørelse om at du er berettiget til en gangs udbetaling af
danskbonus jf. § 2, i Bekendtgørelse om danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og
integrationsloven.

Der gøres opmærksom på at sikkerhedsstillelsen som er stillet i forbindelse med din
familiesammenføring vil blive nedskrevet med det udbetalte beløb på 6.242 kr. jf. § 13 i
Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2.
pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik
eller integrationsloven.

"X" kommune vil hurtigst muligt udbetale din danskbonus, til din nem konto.
Med venlig hilsen

..."

Jeg håber således nu, at ÆUG også herfra vil komme med god og saglig hjælp, idet dette nu ligger klart udenfor min comfort zone.

På forhånd mange tak for enhver hjælp :D

mh
Indlæg: 10183
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af mh » 24.01.2019 06:54:19

Kommunen har begået en fejl (udover selve afgørelsen), nemlig den at det ser ud til at de ikke har givet dig den skriftlige klagevejledning, de er forpligtet til at give i en skriftlig afgørelse (og ikke mindst, når de må forvente at du vil klage).

Klageinstansen er Ankestyrelsen. Du skal klage inden 4 uger efter afgørelsens dato.

https://ast.dk/for-borgere-med-en-klagesag

Der står i Ankestyrelsens vejledning, at “Hvis du vil klage til os, skal du følge en klagevejledning. Den fik du i brevet sammen med afgørelsen, du vil klage over.”

Hvis der ikke er sådan en klagevejledning, kan du printe de mails ud, du har vedr. sagen, tage en kopi af kommunens afgørelse, og vedlægge dem som bilag til en klageskrivelse:

“Undertegnede ønsker at klage over X kommunes afgørelse om at modregne min danskbonus i min ægtefælles sikkerhedsstillelse.

Jeg har som det fremgår af vedlagte mail gjort kommunen opmærksom på, at denne min bonus ikke er at betragte som hjælp efter integrationsloven i udlændingelovens forstand. Hverken jeg eller min ægtefælle modtager hjælp efter integrations- eller aktivloven.

(Hvis de glemte klagevejledningen, også): Jeg ønsker endvidere at klage over, at jeg ingen klagevejledning fik i forbindelse med den skriftlige afgørelse.”

Send til Ankestyrelsen, 7998 Statsservice - send den anbefalet - eller send den via Ankestyrelsens klageformular ELLER via borger.dk, hvor du så først skanner bilagene, så de kan vedhæftes som pdf-filer.
mh
Rådgiver for ÆUG

mh
Indlæg: 10183
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af mh » 24.01.2019 08:43:00

PS: når du har sendt klagen, kan det være en god idé at sende en kopi af den til sagsbehandleren, som har lavet afgørelsen, og til jeres borgmester.

Ankestyrelsen kan have en ganske lang sagsbehandlingstid, 6-9 mdr. Min tanke er, at oplysning til kommunen om at der er klaget, KAN få dem til at genbehandle afgørelsen ‘af egen drift’.
mh
Rådgiver for ÆUG

Chr. R.
Indlæg: 156
Tilmeldt: 02.02.2015 23:44:22

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af Chr. R. » 27.01.2019 19:07:28

Tusind tak igen for flot hjælp :D

Der var vedhæftet en klagevejledning, så den del var i orden.

Det er vel egentlig mig der bør klage, og ikke min hustru, idet kommunen nu vil modregne beløbet i den sikkerhed JEG har stillet. Isoleret set, har min hustru jo fået det hun burde???

mh
Indlæg: 10183
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af mh » 28.01.2019 17:02:12

Måske skulle I klage i fællesskab, for beslutningen angår jo jer begge.
mh
Rådgiver for ÆUG

Chr. R.
Indlæg: 156
Tilmeldt: 02.02.2015 23:44:22

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af Chr. R. » 21.02.2019 14:23:19

Som kom der et svar fra kommunen

"Revurdering af afgørelse

X Kommune har d. 7. februar 2019 modtaget klage over afgørelse af d. 23. januar 2019. Klagefristen er overholdt.
I afgørelsen er der truffet afgørelse om at du er berettiget til en gangs udbetaling af danskbonus
jf. § 2, i Bekendtgørelse om danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven.

Der er ydermere lagt vægt på at sikkerhedsstillelsen som er stillet i forbindelse med din familiesammenføring vil
blive nedskrevet med det udbetalte beløb på 6.242 kr. jf. § 13 i Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter
udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter
lov om aktiv social politik eller integrationsloven.

Det vurderes, at der ikke er fremkommet nye oplysninger, som ændrer på X Kommunes afgørelse.

Afgørelsen fastholdes derfor.

Sagen sendes til Ankestyrelsen med relevante akter.

Med venlig hilsen
..."

mh
Indlæg: 10183
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af mh » 21.02.2019 15:21:56

De er godt nok stædige i jeres kommune! Men Ankestyrelsen kan forhåbentlig læse indenad.
mh
Rådgiver for ÆUG

DortheM
Indlæg: 519
Tilmeldt: 01.06.2017 09:09:56

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af DortheM » 22.06.2019 19:43:31

hej Chr.
Har I hørt noget fra ankestyrelsen?
mvh Dorthe

Kim P. Nyberg
Indlæg: 2004
Tilmeldt: 02.02.2009 11:41:42
Geografisk sted: Herning
Kontakt:

Re: Dansk Bonus - ydelse eller bonus

Indlæg af Kim P. Nyberg » 22.06.2019 20:10:29

På baggrund af ovenstående, vil ÆUG tage kontakt til Ministeriet for at få dem til at skrive en ny vejledning til kommunerne og til Ankestyrelsen, som er til at forstå.

Ydelsen ER EN BONUS målrettet ægtefæller til danske statsborgere familiesammenført efter udlændingelovens regler. DET ER IKKE EN SOCIAL YDELSE.

Med venlig hilsen

Kim Pedersen Nyberg
Formand for Ægteskab Uden Grænser
Formand for og juridisk rådgiver i Ægteskab Uden Grænser

Besvar