Stedbarnsadoption og opholdstilladelse

Her kan du skrive om/søge information om, hvorledes man opnår permanent opholdstilladelse i Danmark og/eller får dansk statsborgerskab.

Redaktører: ZB, AUG Board

Besvar
KarstenJ
Indlæg: 1
Tilmeldt: 24.01.2016 14:29:06

Stedbarnsadoption og opholdstilladelse

Indlæg af KarstenJ » 24.01.2016 14:37:36

Kære alle

Jeg ønsker at vide, hvorvidt en stedbarnsadoption af en pige på 15, snart 16, har nogen som helst positiv indflydelse på stedbarnets muligheder for opholdstilladelse i fremtiden, særligt statsborgerskab.

Fatcs:
 • Vi har alle boet i Danmark i over 10 år, ingen befinder sig i udlandet mv. mv.
  Jeg har boet sammen med stedbarnet og min kone siden 2005, vi har været gift siden 2007. altid samme bopæl
  Konen og stedbarnet er oprindelig fra Centralasien
  Dansk tales og danskprøver er intet problem
  Min kone har tidsubegrænset opholdstilladelse
  Stedbarnet kan først søge tidsubegrænset ophold som myndig
  Stedbarnet bliver 16 til efteråret
  Alle har ren straffeattest, jeg har haft fast arbejde hele perioden
Egne undersøgelser af ovenstående giver det sædvanlige resultat, fragmenter af viden, en masse man ikke kan bruge, mv.

Mvh Karsten

mh
Indlæg: 10136
Tilmeldt: 25.09.2007 11:20:33
Geografisk sted: Istanbul, Tyrkiet/Tyskland
Kontakt:

Re: Stedbarnsadoption og opholdstilladelse

Indlæg af mh » 20.02.2016 15:26:23

http://uibm.dk/arbejdsomrader/statsborg ... edpersoner

"2. Adoptivbørn

Visse adoptivbørn bliver automatisk danske statsborgere ved adoptionen i medfør af § 2 A i lov om dansk indfødsret. Læs mere om, hvornår et barn automatisk bliver dansk ved adoptionen under Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab *(OBS! gælder for børn under 12)

* Et adoptivbarn, der adopteres af danske statsborgere, og som ikke automatisk er blevet dansk statsborger ved adoptionen, kan blive dansk statsborger ved optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse som hovedperson. Det gælder også ved stedbarnsadoption. Det følger af cirkulæreskrivelsens § 14.

Det er tilstrækkeligt, at én af adoptanterne er dansk statsborger.

Det er en forudsætning, at adoptionen har gyldighed efter dansk ret. Det er Ankestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt en udenlandsk afgørelse om adoption kan anerkendes efter dansk ret.

For stedbarnsadopterede kan ansøgning om dansk statsborgerskab indgives sammen med ansøgningen om adoption til Statsforvaltningen.

Adoptivbarnet skal som udgangspunkt opfylde de nedenfor beskrevne betingelser:

Mindreårig

Det er en betingelse, at adoptivbarnet er under 18 år frem til vedtagelsen af det lovforslag, som barnet måtte blive optaget på. Dette gælder, uanset at ansøgningen indgives, inden adoptivbarnet er fyldt 18 år.

Ophold og bopæl i Danmark

Børn, der adopteres af en dansk statsborger før det fyldte 12. år, skal ikke opfylde opholdskravet eller kravet om bopæl i Danmark.

Børn, der adopteres af en dansk statsborger mellem det fyldte 12. og 18. år, skal inden det fyldte 18. år have opholdt sig mindst 2 år i Danmark og have bopæl i landet. Læs mere om bopælskravet under Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark.

Kriminalitet

Adoptivbørn på 15 år og derover skal opfylde det almindelige vandelskrav. Læs mere under Kriminalitet.

Gæld til det offentlige

Adoptivbørn skal som udgangspunkt opfylde det almindelige gældskrav. Læs mere under Gæld.

Selvforsørgelse

Adoptivbørn skal som udgangspunkt opfylde det almindelige selvforsørgelseskrav. Læs mere under Selvforsørgelse.

Danskkundskaber og Indfødsretsprøven af 2015 (statsborgerskabsprøven)

For børn under 12 år stilles ikke krav vedrørende danskkundskaber og Indfødsretsprøven af 2015 (statsborgerskabsprøven).

Børn over 12 år, der har aflagt Folkeskolens afgangsprøve (9. eller 10. klasse) eller forventes at aflægge denne inden tidspunktet for vedtagelsen af det lovforslag, barnet optages på, skal bestå de afsluttende prøver i danskdisciplinerne bortset fra orden med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 2 (efter 7-trins-skalaen).

Barnet skal desuden dokumentere at have bestået Indfødsretsprøven af 2015 (statsborgerskabsprøven).

For børn over 12 år, der endnu ikke har aflagt Folkeskolens afgangsprøve (9. eller 10. klasse) og ikke forventes at aflægge denne inden tidspunktet for vedtagelsen af det lovforslag, barnet optages på, anses en udtalelse fra ansøgerens skole om, at ansøgerens danskkundskaber og kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie er på et niveau svarende til det, der kan forventes af et barn på den pågældendes alderstrin, som tilstrækkelig."
mh
Rådgiver for ÆUG

tonga

Re: Stedbarnsadoption og opholdstilladelse

Indlæg af tonga » 22.02.2016 09:12:27

Jeg har netop her i februar fået godkendt stedbarnsadoption i Statsforvaltningen af min kones søn på 10 år og fået papir på dette....jubii.
Vi søgte samtidigt om statsborgerskab og må indrømme at jeg troede at han når var under 12 år at det fik han samtidigt og automatisk og ret hurtigt.

Men har så lige fået brev fra Udlændinge, Integrations og Boligministeriet og her står:

"Det må forventes at der vil gå 10-12 mdr fra modtagelsen af deres søns ansøgning før hans sag er færdig behandlet af Udlændinge, Integrations og Boligministeriet. De vil når deres søns sag er færdigbehandlet få at vide om han bliver optaget på et lovforslag om dansk indfødsret. Det bemærkes at lovforslaget herefter vil skulle behandles af Folketinget. Det tager 2-3 måneder for Folketinget at behandle et forslag".

Så det er ihvertfald en lang proces også når man har adopteret og også selvom han er under de 12 år. Jeg håber dog at statsborgerskabet trods alt stadig kun er papirarbejde og at der ikke kan ske noget så han får nej. Sådan har jeg ihvertfald fortstået loven.
Nogen der kan bidrage med erfaring om dette, så vil jeg være meget taknemmelig ??

tonga

Re: Stedbarnsadoption og opholdstilladelse

Indlæg af tonga » 23.02.2016 10:55:36

Jeg har netop ved henvendelse til Statsforvaltningen pr tlf fået henvisning til nedenstående lovtekst og primært tredje afsnit hvor der står at udenlandske stedbarnsadopterede ikke er omfattet af dette uanset alder: :shock:


13.4. Statsborgerskab

Det fremgår af indfødsretslovens § 2 a, stk. 1, at et udenlandsk barn under 12 år, der er adopteret ved en dansk adoptionsbevilling, bliver dansk statsborger ved adoptionen, hvis barnet adopteres af et ægtepar eller et samlevende par, hvor mindst én af ægtefællerne eller én af de samlevende er dansk statsborger, eller af en enlig dansk statsborger. Tilsvarende gælder, hvis barnet er adopteret ved en udenlandsk afgørelse, der anerkendes efter adoptionslovens § 28, stk. 2, jf. indfødsretslovens § 2 a, stk. 3.

Det fremgår af indfødsretslovens § 2 a, stk. 2, at barnet får dansk statsborgerskab fra det tidspunkt, hvor adoptionens retsvirkninger indtræder. Barnet bliver således typisk dansk statsborger med virkning fra ankomsten her til landet, jf. adoptionslovens § 1, stk. 2, eller fra tidspunktet for gennemførelsen af den udenlandske adoption, der anerkendes i medfør af adoptionslovens § 28, stk. 2.

Et udenlandsk barn, der er stedbarnsadopteret ved en dansk adoptionsbevilling, er dermed ikke omfattet af indfødsretslovens § 2 a uanset barnets alder.

Hvis barnet ikke er omfattet af indfødsretslovens § 2 a, stk. 1 eller 3, men barnet af adoptanterne ønskes meddelt dansk indfødsret, sender Statsforvaltningen kopi af den danske adoptionsbevilling eller af den udenlandske adoptionsafgørelse med bekræftelse på, at den anerkendes her i landet, til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet sammen med følgende erklæringer1) og dokumenter:

1) Adoptanternes skriftlige bekræftelse af ansøgningen om dansk indfødsret.

2) Hvis barnet er fyldt 15 år, en af barnet underskrevet tro og love-erklæring. Er barnet under 15 år, skal denne erklæring underskrives af adoptanterne.

3) Adoptanternes samtykke til indhentelse af de oplysninger, som er nødvendige for at behandle barnets ansøgning om dansk indfødsret, herunder oplysninger om strafbare forhold, gæld til det offentlige og hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.

4) En erklæring om troskab og loyalitet underskrevet af barnet.

5) Hvis barnet er fyldt 15 år, en af barnet underskrevet erklæring vedrørende strafbare forhold, herunder eventuelle begåede forhold omfattet af straffelovens kapitel 12 om forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed og kapitel 13 om forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder mv. samt eventuelle kriminelle forhold her i landet eller i udlandet.

6) Kopi af barnets pas eller rejselegitimation.

7) Dokumentation for adoptanternes statsborgerskab (kopi af pas).

8) Kopi af vielsesattest i tilfælde, hvor adoptanten og den oprindelige forælder eller adoptanterne har indgået ægteskab i udlandet.

Den 1. september 2015 trådte nye regler om dobbelt statsborgerskab i kraft. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret. Loven betyder bl.a., at udenlandske statsborgere, der ønsker at erhverve dansk statsborgerskab, ikke længere vil blive stillet over for et dansk krav om løsning fra det tidligere statsborgerskab. Det vil dog afhænge af lovgivningen i det land, hvor vedkommende i forvejen har statsborgerskab, om dobbelt statsborgerskab accepteres, eller om vedkommende vil fortabe sit statsborgerskab i det pågældende land ved erhvervelsen af dansk statsborgerskab.

Hvis ingen af adoptanterne er danske statsborgere, kan dansk statsborgerskab alene opnås, hvis forældrene samtidig selv søger om dansk statsborgerskab og opnår dette.

Clauss
Indlæg: 2
Tilmeldt: 01.03.2016 20:25:58

Re: Stedbarnsadoption og opholdstilladelse

Indlæg af Clauss » 01.03.2016 20:32:00

Hej Karsten - og alle I andre :-)

Jeg står i samme situation - og jeg lægger mærke til at alle de fine svar alene forholder sig til dansk statsborgerskab. Fint, så er det belyst og tak for det.

Men hvad med permanent opholdstilladelse? Det må da for pokker give en vis fordel at pigen er adopteret, hvis hun "blot" søger om permanent opholdstilladelse.

Nogen, der ved noget om det?

Clauss

Besvar